Home > Hot ! > Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ «Διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα»

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ «Διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα»

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης  Δραγασάκης θέτει από σήμερα 27/02/2019, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

Το νομοσχέδιο καθορίζει το πλαίσιο, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για την επιτυχή λειτουργία εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας στη χώρα μας.

Ήδη, από τον Νοέμβριο του 2017, έχουν αποτυπωθεί οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις σχετικά με το πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης λειτουργίας και στόχευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με κεντρικό πυρήνα τη μετεξέλιξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, οι οποίες, τότε, έτυχαν της έγκρισης των Θεσμών.

Η δημιουργία αυτού του σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα θα αποτελέσει σημαντική  τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία συνολικά. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν θα χρηματοδοτεί απλώς την οικονομία, αλλά θα στηρίζει παραγωγικούς μετασχηματισμούς, εξειδικεύσεις και πρότυπα επιχειρηματικότητας που θα συμβάλλουν στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας υποδομές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πέραν των χρηματοδοτήσεων, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της ανάπτυξης και τη θεσμική αναβάθμιση του προγραμματισμού της οικονομίας, όπως και την ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας. Επίσης, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση σύνθετων αναπτυξιακών προγραμμάτων με τη συνεργασία του κράτους, του ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν θα δέχεται καταθέσεις, θα στοχεύει σε έμμεσες χρηματοδοτήσεις (indirect finance), μέσω του δικτύου των εμπορικών τραπεζών/ενδιάμεσων φορέων, θα συντονίζει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις εμπορικές τράπεζες.

 

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την επίτευξη των στόχων της θα ακολουθεί τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την αξιόπιστη, υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία της, με σεβασμό στο εθνικό νομικό πλαίσιο και τις διεθνείς καλές πρακτικές διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση κυρίως των μικρομεσαίων, κοινωνικών και νεοφυών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των δημόσιων φορέων.

 

Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την επιθυμητή αυτοτέλεια της και, άρα για την αποτελεσματική λειτουργία της ίδιας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, με τον περιορισμό ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα μπορεί να τροποποιεί τα καταστατικά άρθρα που προβλέπουν την επωνυμία, τη διάρκεια και την πλειοψηφική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του 50% συν μία μετοχή.

 

Ξεκινώντας η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ήδη θα κινητοποιεί, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,  δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους 5 δις ευρώ, με συνολική επίπτωση στην ελληνική οικονομία περισσότερων των 11 δις ευρώ.

 

Τέλος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργήσει ως πρεσβευτής και συνομιλητής της χώρας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και με χρηματοδοτικούς διεθνείς οργανισμούς.

 

Στο πλαίσιο αυτό κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου.

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 8/3/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

Αύριο, Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης διοργανώνει συζήτηση με θέμα «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δυνατότητες & Προοπτικές».

 

Ομιλητές θα είναι:

ο  Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Δραγασάκης,

ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, κ. Christophe Chantepy,

ο Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ, κ. Αντώνης Γεωργακάκης,

ο Εκτελεστικός Διευθυντής, υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων, Στρατηγικής, Έρευνας & Ανάπτυξης της BPIFRANCE, κ. Pascal Lagarde και

ο Επικεφαλής του Γραφείου του SRSS στην Αθήνα κ. Γιάννης Χατζηγιάννης.

 

ΔΙΑΒΆΣΤΕ το σχέδιο νόμου και τη σχετική αιτιολογική έκθεση.

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Άρθρο 1

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

 1. Προστίθεται εδάφιο στo τέλος της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011 (Α΄17) ως εξής: «Η εταιρεία του πρώτου εδαφίου μετονομάζεται σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία».» Αναφορές στην ισχύουσα νομοθεσία στην ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. νοούνται ως αναφορές στην «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία».
 2. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.».

 1. Στο άρθρο πρώτο του ν. 3912/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό: α) την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης αντιμετωπίζοντας και καλύπτοντας δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες της αγοράς, μέσω, ενδεικτικώς, του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής χρηματοδοτικών μέσων για την βέλτιστη διοχέτευση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτομίας, δ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επενδύσεων στην χώρα με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,  η) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στον Δημόσιο Τομέα, θ) την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και   η) την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως ειδικότερα ο σκοπός αυτός ορίζεται στο Καταστατικό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

 1. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο πρώτο του ν. 3912/2011, η οποία έχει ως εξής: «Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν ανήκουν στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, οι δε διατάξεις που αναφέρονται σε αυτόν δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο.».
 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 (Α΄219) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η εταιρία του πρώτου εδαφίου μετονομάζεται σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρία».

Άρθρο 2

Τροποποίηση Καταστατικού της ΕΛΛΑΤ Α.Ε.

 1. Το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 – Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία». Στις διεθνείς συναλλαγές η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC DEVELOPMENT BANK», ή πιστή μετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α. α) Η στήριξη, προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, η ενθάρρυνση και ενεργή υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στη χώρα, και η διαχείριση επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών κεφαλαίων. Στους ως άνω σκοπούς υπάγονται ενδεικτικώς: i) η δημιουργία προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, ii) η διασύνδεση μεταξύ πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτούμενων οντοτήτων, ιδίως μέσω της πληροφόρησης για τις πηγές χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε η Εταιρεία να αποτελέσει το σημείο επαφής με τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ευρωπαϊκούς και λοιπούς), προς σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών προϊόντων, iii) ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, iv) η υποστήριξη στρατηγικών, καινοτόμων και οικονομικά βιώσιμων έργων v) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, vi) η τόνωση της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους ελληνικής οικονομίας και η εν γένει κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.

Β. Η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και η παροχή σ’ αυτές καθοδήγησης και επιχειρηματικών συμβουλών ανάπτυξης και οργάνωσης, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τον οργανωτικό, τεχνολογικό και λογιστικό εκσυγχρονισμό τους, την εισαγωγή ορθολογικών δομών στην οργάνωση και λειτουργία τους, την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξής τους.

Γ. Η αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Δ. Η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και, εν γένει, η δημιουργία επαρκών προϋποθέσεων βιωσιμότητας, υγιούς ανάπτυξης, οργανωτικής, λειτουργικής και χρηματοδοτικής επάρκειας των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ε. Η συνδρομή και προώθηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα της ελληνικής οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο, δηλαδή με  εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής, καθώς και η προώθηση της δημιουργίας οικοσυστήματος καινοτομίας, η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ανωτέρω  στη χρηματοδότηση.

ΣΤ. Η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, με στρατηγικό στόχο την άμβλυνση των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την επίτευξη συνθηκών βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Ζ. Η έρευνα του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας και η εκπόνηση σχετικών μελετών και εκθέσεων, προς εντοπισμό και αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς αποβλέποντας στην ενίσχυση  της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της εν γένει οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

 1. H. Η αρωγή προς το Δημόσιο ως προς τη χάραξη εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η εν λόγω συνδρομή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διερεύνηση των κενών της χρηματοδοτικής αγοράς και το σχεδιασμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων κάλυψής τους, την άμεση και διαρκή συνεργασία με ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και, εν γένει, την παροχή οικονομικών συμβουλών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης στον Δημόσιο Τομέα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Θ.Η υποστήριξη της υλοποίησης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής μέσω της χρηματοδότησης βιώσιμων επιχειρηματικών και επενδυτικών έργων.

Ι. Τους ως άνω σκοπούς η Εταιρεία δύναται να επιδιώκει με την ίδρυση εταιριών ή και εν γένει νομικών προσώπων, καθώς και με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες και εν γένει νομικά πρόσωπα, που θα προάγουν τους ως άνω και παρεμφερείς σκοπούς.»

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ορίστηκε με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«4.  Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να αναπτύσσει ενδεικτικώς τις ακόλουθες δράσεις, με τους τρόπους που θα καθορίζονται και εξειδικεύονται με αποφάσεις των οικείων οργάνων της Εταιρείας:

α. Παροχή δανείων και ομοειδών πιστώσεων προς Επιχειρήσεις διά μέσου οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης.

β. Παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ επιχειρήσεων παντός είδους για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών, επενδυτικών και αναπτυξιακών κεφαλαίων, ταμείων ή άλλων φορέων χρηματοδότησης, οι οποίες υποχρεώσεις απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις.

γ. Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που εξυπηρετούν τον καταστατικό της σκοπό και σχεδιασμός, ίδρυση και διαχείριση ταμείων, κεφαλαίων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

δ. Παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης σε Επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της επιχορήγησης, ιδίως προς δημιουργία δομών, διαδικασιών και λειτουργιών που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την  ανταγωνιστικότητά τους.

ε. Συνεπένδυση, δανειοδότηση και συμμετοχή σε : αα) χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ββ) ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς και φορείς, γγ) ταμεία και κάθε μορφής σχήματα i) κεφαλαιοδότησης και χρηματοδότησης επιχειρήσεων, ii) εγγυήσεων, iii) επιχειρηματικού κεφαλαίου, iv) σποράς, v) στήριξης νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, vi) παραχώρησης, δδ) Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, εε) επενδυτικά σχήματα και στστ) επιχειρήσεις, με την τοποθέτηση και παροχή κεφαλαίων της Εταιρείας ή κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία. Συνεπένδυση σε επενδυτικά προγράμματα εντός ή εκτός της χώρας μπορεί να πραγματοποιείται και με τη συμμετοχή, αμέσως ή εμμέσως, ενδεικτικώς, μέσω θυγατρικών της Εταιρείας, σε επενδυτικά σχήματα και ταμεία, Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών  Συμμετοχών του ν. 2992/2002 (Α’ 54) και των Εταιριών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών  Συμμετοχών του ν. 2367/1995 (Α΄261), από κοινού με ιδιώτες επενδυτές ή/και φορείς ευρωπαϊκών και διεθνών επενδυτικών δομών, καθώς και σχήματα και συμβάσεις παραχώρησης ή Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

στ. Ανάπτυξη συνεργασίας με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς για συμμετοχή φορέων δημοσίου, ΣΔΙΤ, ιδιωτών σε περιφερειακά ή ευρωπαϊκά έργα στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου για τη Βαλκανική Συνεργασία και Συνανάπτυξη.

ζ. Σύσταση ή/και συμμετοχή σε Επιχειρήσεις υποστήριξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, και χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων τέτοιων δομών.

η. Χρηματοδότηση δια μέσου εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης, επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενδεικτικώς μέσω εκδόσεως και προεξοφλήσεως ενέγγυων πιστώσεων, πρακτορείας απαιτήσεων και εκδόσεως εγγυητικών επιστολών.

θ. Χρηματοδοτική υποστήριξη επιχειρήσεων, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων, για τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών ή/και μελετών που συνεισφέρουν στην προαγωγή της δράσης και του εμπορικού αντικειμένου τους.

ι.  Χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών προς ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και απασχόλησης, καθώς και παροχή μικροπιστώσεων, άμεσα ή έμμεσα, με ή χωρίς συνεργασία με εθνικούς, υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.

ια. Συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας, άμεσα ή έμμεσα, σε επιχειρήσεις και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενδεικτικά ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων κ.ά.

ιβ. Παροχή, άμεσα ή έμμεσα, συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε Επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ως προς θέματα διάρθρωσης του κεφάλαιού τους, διοικητικής οργάνωσης και μορφών σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνηση, ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, κάλυψης αναγκών χρηματοδότησης, διαχείρισης δικτύου διανομής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λογιστικής και χρηματοοικονομικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών, προώθησης και ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας προς οικοδόμηση οικονομιών κλίμακας, καθώς και υποστήριξης σε κάθε άλλο τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης προγραμμάτων που προωθούν την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

ιγ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας προς εντοπισμό και αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας, της αναποτελεσματικότητας και των αδυναμιών της αγοράς.

ιδ. Άσκηση δραστηριοτήτων συναφών προς τις ανωτέρω, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων».

 1. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ορίστηκε με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, ως εξής:

«Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τους Εσωτερικούς της Κανονισμούς, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας, τη βελτίωση της απόδοσης των  περιουσιακών της στοιχείων και εν γένει τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και αναπτυξιακών αποδόσεων της .»

 1. Το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011 , αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.  Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας εγκρίνεται από τη Γενική της Συνέλευση. Το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.»

 1. Στο τέλος του αρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα έσοδα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Η τιμολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις της Εταιρείας θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες της αγοράς κατά τη συνήθη συναλλακτική πρακτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τα επιτόκια των δανείων, τις λοιπές χρεώσεις και προμήθειες για την παροχή εκάστοτε χρηματοδοτικού εργαλείου.»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες. Πέραν των θεμάτων τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.»

 1. Α. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες και η θητεία τους είναι πενταετής. Η Γενική Συνέλευση ορίζει μεταξύ αυτών και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι και Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών εταιρειών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τρία από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως ανεξάρτητα μέλη νοούνται αυτά τα οποία δεν έχουν εξάρτηση με την εταιρεία με την έννοια ότι  : αα) δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της ή με άλλη επιχείρηση που συνδέεται εμπορικά με την Εταιρεία, η οποία σχέση, από τη φύση της, επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, όταν, ιδίως, η επιχείρηση αυτή είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας, ββ) δεν κατέχουν θέση προέδρου του Δ.Σ., εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στέλεχους στην Εταιρεία ή σε επιχείρηση συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση με σχέση μητρικής – θυγατρικής, γγ) δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή  έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή με επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτήν με σχέση μητρικής – θυγατρικής και δδ) δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή επιχείρησης συνδεδεμένης με αυτήν με σχέση μητρικής-θυγατρικής.

β. Οι σχετικές με τον τρόπο ανάδειξης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαδικασίες καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Τα μέλη οφείλουν  να  έχουν  τα  απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και πείρας ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρίας και να διαθέτουν επαρκή χρόνο για τη ενασχόληση με τις υποθέσεις της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου θα πρέπει να εξασφαλίζει ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως προς τα αντικείμενα της Εταιρείας, μεταξύ άλλων επαρκείς γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και η άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της.

γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοινώνει Εταιρεία. Την διαδικασία επιλογής και κατάρτισης πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων δύναται να διεξάγει ιδιωτική εταιρεία συμβούλων ειδικευμένη στην πρόσληψη στελεχών, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου.  Η τελική επιλογή και ο ορισμός του Διευθύνοντα Συμβούλου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

δ. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος οργάνων της Εταιρείας πρόσωπο που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή   για :

αα. αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία,

ββ. εγκλήματα απιστίας, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα,

γγ. φορολογικά αδικήματα,

δδ. άλλα αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας,

εε κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία.

ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη των επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδηση τους.».

Β. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που απαιτούν τη συνδρομή της ιδιότητας του συμβούλου, στέλεχος της Εταιρείας που ορίζεται από τον ίδιο ή, αν τούτο δεν είναι εφικτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του πέραν του τριμήνου, συγκαλείται Γενική Συνέλευση, με θέμα την εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου. Με την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου ο παλαιός εκπίπτει των καθηκόντων του.»

Γ. Η νέα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 καταλαμβάνει ως προς τη διάρκεια της θητείας τους και τα πρόσωπα που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 1. Στο άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, η φράση «του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου».
 2. Το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Εταιρεία λύεται με διάταξη νόμου.»
 3. Στο Καταστατικό της Εταιρείας, που έχει τεθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, προστίθεται νέο άρθρο 20 που έχει ως εξής :

«1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, πλην των διατάξεων του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται διάταξη νόμου.

 1. Τυχόν τροποποιήσεις του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί σκοπού, δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντίθεση με τον οριζόμενο στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο και εκάστοτε ισχύει, κύριο σκοπό της Εταιρείας».

Άρθρο 3

Τήρηση Λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

 1. Η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει και τηρεί λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τόσο για τα ίδια διαθέσιμά της, όσο και για τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς και παντός είδους πόρους που διαχειρίζεται και εν γένει κεφάλαια που τίθενται στη διάθεσή της προς εκπλήρωση του σκοπού της.
 2. Τα κεφάλαια που τίθενται στη διάθεση και διαχειρίζεται η Εταιρεία προς εκπλήρωση του σκοπού της, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, τηρούνται επ’ ονόματι της Εταιρείας σε χωριστούς λογαριασμούς, διακεκριμένους μεταξύ τους αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν. Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται από την Εταιρεία αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση του σκοπού σύστασης του κάθε λογαριασμού.
 3. Οι λογαριασμοί της παραγράφου 2 είναι ακατάσχετοι ως προς τους δανειστές της Εταιρείας. Σε περίπτωση εκκαθάρισης για οποιονδήποτε λόγο της Εταιρείας, το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών δεν αποτελεί μέρος της προς διανομή εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 4

Χρηματοοικονομική εποπτεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

 

Άρθρο 5

Κανονισμοί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

 1. Η παράγραφος 2 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Α. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται :

α. Άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινή, διαφανή και συνεπή κατανομή των αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικές διαδικασίες και μηχανισμούς εντοπισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η Εταιρεία, κανόνες αποφυγής και επίλυσης συγκρούσεως συμφερόντων, υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας,  ελάχιστες υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιότητας, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αναλόγως της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας των κινδύνων που ενέχουν οι ασκούμενες δραστηριότητες της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών.

β. Οι αρχές και η διαδικασία θέσπισης και παρακολούθησης από την Εταιρεία του ενιαίου στρατηγικού σχεδίου που αφορά την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, η διαδικασία θέσπισης του επιχειρησιακού σχεδίου των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας και το ελάχιστο περιεχόμενό τους.

γ. Η οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες των Επιτροπών και λειτουργικών της μονάδων και ο τρόπος λειτουργίας τους.

δ. Οι κανόνες των επιμέρους λειτουργιών της Εταιρείας και ενδεικτικώς της Διαχείρισης Κινδύνων και του Εσωτερικού Ελέγχου, και οι θέσεις ευθύνης στις μονάδες των εν λόγω λειτουργιών με τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία από αυτές.

ε. Οι κατευθύνσεις και γενική περιγραφή των εργασιών λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων και πιστώσεων, ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου – κεφαλαίου.

στ. Ο τρόπος ανάδειξης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών της Εταιρείας και τα προσόντα αυτών. Η πολιτική αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών των επιτροπών της Εταιρείας, οι οποίες είναι συνεπείς και προάγουν τη χρηστή, ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και τη μακροπρόθεσμη πορεία της. Οι αμοιβές, οι πρόσθετες παροχές και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων και ανώτερων διοικητικών στελεχών δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας. Δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διοικητικά στελέχη, εκτός αν αυτό δικαιολογείται πλήρως και δεόντως, περιλαμβανομένων σε μια τέτοια περίπτωση ορίων στις αποδοχές και στις εν γένει αμοιβές.

ζ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού και των λοιπών Επιτροπών που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει σε κάθε επιτροπή.  Οι επιτροπές έχουν επαρκείς εξουσίες, κύρος και πόρους, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο και αναφέρονται. Οι δύο πρώτες επιτροπές είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές λειτουργίες της Εταιρείας.

η. Οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία επικουρεί το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί συμβουλευτικά-γνωμοδοτικά προκρίνοντας νέες ιδέες για το στρατηγικό σχεδιασμό και το μέλλον της Εταιρείας. Στόχος της Συμβουλευτικής  Επιτροπής αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας της Εταιρείας με θεσμικούς παράγοντες, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα,  Διεθνείς φορείς και με οργανισμούς καθώς και η  μεταφορά τεχνογνωσίας στην Εταιρεία.

Β. Η Επιτροπή Κινδύνων έχει ως σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη δέουσα αναφορά όλων των σημαντικών κινδύνων και  συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της στρατηγικής κινδύνων της Εταιρείας και σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνων ολόκληρου του φάσματος των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, με ειδική αναφορά στους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ.  Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως έργο την αντικειμενική και ανεξάρτητη εποπτεία των λειτουργιών της Εταιρείας και τη διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να διασφαλίζεται η σύννομη λειτουργία της Εταιρείας και η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Δ. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού έχει ως έργο να προτείνει στρατηγικές και πολιτικές χρηματοδότησης και ρευστότητας της Εταιρείας, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή/και επενδύσεις που επιδρούν στο προφίλ κινδύνων αγοράς και ρευστότητας  της Εταιρείας. Η  Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία συμμετέχουν στην Επιτροπή Κινδύνων και την Επιτροπή Ελέγχου είναι μη εκτελεστικά.

ΣΤ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών, ο οποίος καθορίζει, τις θέσεις, τις ειδικότητες, τα προσόντα, τα καθήκοντα, την πολιτική αμοιβών,  τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού, τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής του, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησής του, πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές.

Ζ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Αναθέσεων και Προμηθειών, ο οποίος ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες και θέτει το πλαίσιο διενέργειάς τους, τηρουμένων των οικείων διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.

Η. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος περιλαμβάνει τις αρχές που διέπουν την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή/διαχείρισή τους, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα πρότυπα αναφορών και τη συχνότητα υποβολής των αναφορών για την παροχή ενός σταθερού και ελεγχόμενου πλαισίου.

Θ. Οι αρχές της παρούσας παραγράφου θεσπίζονται κατ’ αρχήν και για τις άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, προσαρμοζόμενες καταλλήλως αναλόγως του σκοπού και των δραστηριοτήτων τους.

 

 1. Στο τέταρτο άρθρο του ν. 3912/2011 η παρ. 3 αντικαθίσταται ως κατωτέρω.

«3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει αρχές και κανόνες και επί θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και ως την παροχή εγγυήσεων και κάθε είδους χρηματοδότησης και την άσκηση δικαιωμάτων και ένδικων μέσων για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας».

 

Άρθρο 6

Θέματα προσωπικού

Το άρθρο πέμπτο του ν.  3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έργου και έμμισθης εντολής.

 1. Ως προς τα θέματα του προσωπικού, η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» και της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως εκάστοτε ισχύουν, ούτε κάθε συναφούς με αυτές διατάξεως.
 2. Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της. Οι σχετικοί κανόνες που θέτει ο Κανονισμός είναι σύμφωνοι με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεσμεύονται από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδηση του. Οι άμεσες θυγατρικές εταιρείες δύναται να εκδίδουν δικό τους Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών ρυθμίζοντας τα ειδικότερα θέματα αυτού με βάση τις ειδικότερές τους ανάγκες.
 3. Το προσωπικό της Εταιρείας υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεων και του κλάδου ασθενείας του ΕΦΚΑ.
 4. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν να αποφασίζουν τη μεταφορά εργαζομένων από την Εταιρεία στις άμεσες θυγατρικές της ή από μία άμεση θυγατρική σε άλλη άμεση θυγατρική ή στην Εταιρεία, τηρουμένων των όρων των οικείων συμβάσεων.
 5. Το υφιστάμενο προσωπικό της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. εξακολουθεί να παρέχει την εργασία του με τους υφιστάμενους όρους της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών.
 6. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άμεσες θυγατρικές της προσωπικού με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα της Εταιρείας από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα για διάστημα τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α’ 224), ύστερα από αίτηση του δημοσίου υπαλλήλου χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται με έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία ή την άμεση θυγατρική της στην οποία αποσπάται. Το αποσπασμένο προσωπικό στο σύνολο του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού προσωπικού της Εταιρείας ή της άμεσης θυγατρικής της. Ειδικότερα θέματα του αποσπασμένου προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 5 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για το προσωπικό που είναι ήδη αποσπασμένο στην εταιρεία.»

Άρθρο 7

Έργα – Προμήθειες – Υπηρεσίες – Υποχρεώσεις ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

 1. Το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο έκτο

Έργα – Προμήθειες – Υπηρεσίες – Υποχρεώσεις ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αξία κάτω των ορίων που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 ν. 4412/2016, ρυθμίζονται από τους ως άνω Κανονισμούς».

 1. Στο άρθρο έβδομο του ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στο μέτρο που η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της είναι ενταγμένες στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί 14  του  ν. 4270/2014 η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις ως προς την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται μόνον ως προς την υποβολή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης : α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε προσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά), δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά).  Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της εξαιρούνται επίσης της υποχρεώσεως του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 11 του  άρθρου 15 του ν. 2469/1997, για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, και μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ.  του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 μόνον με ειδική διάταξη νόμου που κάνει ρητώς μνεία της εταιρείας».

 1. Δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία οι διατάξεις της νομοθεσίας για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

 

 

Άρθρο 8

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 1. Καταργούνται οι διατάξεις : α) των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3912/2011, β) της παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011 και γ) του πέμπτου άρθρου του ν. 3912/2011. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καταργούνται.
 2. Για την τροποποίηση του άρθρου 2 με τίτλο «επωνυμία», της παρ. 1 του άρθρου 7 με τίτλο «μετοχές» και του άρθρου 18 με τίτλο «λόγοι λύσης» του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτείται διάταξη νόμου.
 3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., που καταρτίσθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011, εφαρμόζεται, στην ισχύουσα μορφή του, ως Κανονισμός Λειτουργίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. και δύναται να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το αυτό ισχύει και ως προς τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών και τους λοιπούς κανονισμούς της Εταιρείας.
 4. Με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών νόμος, οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εταιρεία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» εξακολουθούν να ισχύουν.

5. Οι διατάξεις του άρθρου έκτου  του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, δεν  εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία για επενδυτικούς σκοπούς. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4270/2014, και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του νόμου αυτού.  Δεν εφαρμόζονται επίσης σ’ αυτές οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011, με εξαίρεση τις παρ. 1 και 2.

There is no slider selected or the slider was deleted.

Αφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: