Home > Επιστολες - Ανακοινωσεις > Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25 στη Στερεά Ελλάδα για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25 στη Στερεά Ελλάδα για το διδακτικό έτος 2021-2022.


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,
Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 126 του ν. 4876/2021 (Α ́ 251) «Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ ΕΒΠ»

2. την αριθ. πρωτ. 6961/20-1-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης τοπικής πρόσκλησης μελών ΕΒΠ & ΠΕ25 και διάθεση σχετικών πιστώσεων»

3. τις υφιστάμενες ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
καλεί τους υποψηφίους που κατέχουν: τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ25Σχολικών Νοσηλευτών και επιθυμούν
να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2021-2022 ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) να υποβάλουν αίτησηδήλωση προτιμήσεων από την Παρασκευή 21-01-2022 έως και την Τετάρτη 26 -01-2022 για τις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού/συμμετοχής που αναφέρονται στο Παράρτημα Α ́ της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 471

Η αίτησηδήλωση αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

Επισήμανση: Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν τις κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, παρ. 5Α και 63, παρ. 5Α του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) και στο άρθρο 46, παρ. 4 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111).

Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

Για θέση ΠΕ25Σχολικών Νοσηλευτών:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

α) Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή άλλη σχετική βεβαίωση

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

α) Πτυχίο τμήματος Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ) η οποία να είναι σε ισχύ ή άλλη σχετική βεβαίωση

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση (βλ. Παράρτημα Ι) για την παρούσα πρόσκληση υποβάλλεται άπαξ και δύναται να τροποποιηθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
Ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει με τη σειρά που επιθυμεί από μια έως το σύνολο των
σχολικών μονάδων με πλήρες ωράριο.
Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως (τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα
COVID
-19) ή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@stellad.pde.sch.gr με συνημμένα σε ένα αρχείο pdf τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται η χρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.
(Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.) Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.
Για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

α. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας του τίτλου με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας κατατάσσονται με τον κατώτατο βαθμό 5.

β. Αποδεικτικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ),σελ. 464.

3. Μόνο για τους υποψήφιους θέσεις ΠΕ25 και εφόσον το διαθέτουν: Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με το Παράρτημα Ε ́ της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 484.

Επισήμανση: οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν μόνο τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά.

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των τίτλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο.
Κατά την επιλογή των ΠΕ25Σχολικών Νοσηλευτών προτάσσονται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται και κυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους.
Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του
Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
prosl.enstasi@asep.gr
Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ανάρτηση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, χωρίς να αναμένεται ο αυτεπάγγελτος ή κατ’ ένσταση έλεγχος του Α.Σ.Ε.Π.
Επισήμανση: Η προϋπηρεσία που αποκτάται με την ως άνω διαδικασία δεν προσμετράται στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας που προκηρύσσει και διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.
Οδηγίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την ανάληψη υπηρεσίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο.


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ _ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ25 ΤΕΛΙΚΟ με σωστη ιστοσελιδα
2.341_21-1-2022 τοπικη προσκληση Στερεάς Ελλάδας Ψ6ΝΛ46ΜΤΛΗ-Τ5Ε

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι _ ΑΙΤΗΣΗ τοπικής ΠΕ25 _ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: