Home > Hot ! > Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών στο ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και στο Παράρτημα ΑΙΔΗΨΟΥ της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022 – 2023

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών στο ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και στο Παράρτημα ΑΙΔΗΨΟΥ της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022 – 2023


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων επιλογής για εισαγωγή σπουδαστών στο ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και στο Παράρτημα ΑΙΔΗΨΟΥ  της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κατά το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022 – 2023.

(Απόφαση Αρ. Πρωτ.: 557644/01-07-2022 – ΑΔΑ: Ψ6Θ74691Ω2-14Ω)

 

Στο ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και στο Παράρτημα ΑΙΔΗΨΟΥ της Δ.ΥΠ.Α. για το έτος κατάρτισης 2022 – 2023 έχουν προκηρυχθεί οι παρακάτω ειδικότητες:

 

Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας, Τ.Κ. 34002)
1 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (α΄ εξ.)
2 Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων (α΄ εξ.)
3 Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.)
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΔΗΨΟΥ (Λουτρά Αιδηψού, Τ.Κ. 34300)
1 Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (α΄ εξ.)

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:

 

gov.gr —→ Εκπαίδευση—→ Εγγραφή σε σχολείο —→ Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

 

ή επιλέγοντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022 και θα συνεχιστεί έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 στις 23:59.

(Προσοχή: Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή pdf)

 

ΑΙΤΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εισαγωγή στην εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται ΑΦΜ και Κωδικοί TAXISnet  Επιπλέον απαιτούνται:

 

 1. Αίτηση Επιλογής : Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά [υποχρεωτικό]

Για τη συμπλήρωση της αίτησης πλέον των ατομικών στοιχείων απαιτείται ο ΑΜΚΑ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

 

 1. Τίτλος Σπουδών : Απαιτείται Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Απολυτήριο και Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), απαιτείται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που εκδίδεται από την Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης [υποχρεωτικό].

Σημείωση: Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται παραπάνω, απαιτείται η κατάθεση των εξής:

 • Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφραση πραγματοποιείται από την αρμόδια κατά το νόμο Αρχή, το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βάθμια κλίμακα.

 

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Φωτοτυπία και των δύο όψεων) ή Διαβατήριο (φωτοτυπία των σελίδων με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου) [υποχρεωτικό].

 

 1. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς

 

 

 1. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου

Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή υπηκόων χωρών εντός Ε.Ε. , εκτός Ε.Ε. και ομογενών ισχύουν τα εξής:

 • Οι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. (εκτός Ελλάδας) οφείλουν να υποβάλλουν διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους.
 • Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της

Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται ως υπεράριθμοι στο 10%, του καθορισμένου αριθμού του προκηρυσσόμενου τμήματος, στην παρούσα προκήρυξη.

 • Οι υποψήφιοι πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. υποβάλουν Διαβατήριο και ατομική άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α σε ισχύ.
 • Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα ΙΕΚ, υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.
 • Δυνατότητα εγγραφής στα ΙΕΚ έχουν οι αιτούντες άσυλο, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο “Αιτούντος Διεθνή Προστασία”, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2 του ν. 4636/2019 (Α΄169).

 

 1. Κοινωνικά Κριτήρια

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται όταν πρόκειται για Υποψήφιο/α:

 • Γονέα πολύτεκνης οικογένειας
 • Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
 • Γονέα τρίτεκνης οικογένειας
 • Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας
 • Προστάτη μονογονεϊκής οικογένειας
 • Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

όλα τα ανωτέρω συνυπολογίζονται σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υποβολή της αίτησης του υποψηφίου/ας και των συνημμένων δικαιολογητικών, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1985 περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλομένων εγγράφων. Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών εγγράφων αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Σημαντικό :

α. Τμήματα δύνανται να δημιουργούνται εφόσον συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενων.

β. Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών των υποψηφίων μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού και της ηλεκτρονικής αίτησης, εάν προκύψουν επιπλέον κενά, δίνεται η δυνατότητα πλήρωσης των κενών θέσεων με απευθείας υποβολή οριστικής αίτησης εγγραφής σε ΙΕΚ της Δ.ΥΠ.Α. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

γ. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού και λειτουργίας τμήματος οι καταρτιζόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, εντάσσονται σε άλλη ειδικότητα του οικείου ΙΕΚ ή σε ειδικότητα άλλου ΙΕΚ που υπάρχουν κενές θέσεις.

δ. Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο ΙΕΚ μία μόνο ειδικότητα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής του συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

ε. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

στ. Για καταρτιζόμενους χωρών Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ΄ ελάχιστο επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763.(ΦΕΚ 254/Α΄/ 2020).

 

 

Ι.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

(Βασιλικό Χαλκίδας / Τ.Κ. 34002, τηλ. 22210 54106 – 54104,

e-mail: iek.chalkida@dypa.gov.gr)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΠΟΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022_2023.

 

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: