Home > Επιστολες - Ανακοινωσεις > ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας με την αρίθμ. 157/2011 που λήφθηκε στην συνεδρίαση της 9-6-2011 απόφαση του ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Τοπικής Κοινότητας Μαν

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας με την αρίθμ. 157/2011 που λήφθηκε στην συνεδρίαση της 9-6-2011 απόφαση του ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Τοπικής Κοινότητας Μαν


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Άρθρο 1

Στη Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –

Αγίας Άννας, λειτουργεί λαϊκή αγορά. Πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη

στο Μαντούδι έμπροσθεν Κλειστού Γυμναστηρίου .

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛ5-3

Άρθρο 2

Στην λαϊκή αγορά επιτρέπεται να διατίθενται προς κατανάλωση τα

παρακάτω είδη:

1. Προϊόντα αγροτικής οικονομίας, δηλαδή :

α. Οπωροκηπευτικά (τομάτες, αγγούρια, καρπούζια, πατάτες, άγρια

χόρτα κλπ)

β. Πτηνοτροφικά (πουλερικά κλπ)

δ. Αλιευτικά (δηλαδή ψάρια κλπ) απαγορευμένων όμως των

κατεψυγμένων και των παστών.

ε. Μελισσοκομικά και

στ. Φυτωριακά υλικά, άνθη, βότανα, αρωματικά, κλπ.

2. Είδη Οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και ελαφριάς βιοτεχνίας:

Απαγορεύεται η πώληση βιομηχανικών και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και

μάλιστα κάθε εισαγόμενο είδος εν γένει ευάλωτων προϊόντων, πλην

αυγών, ιχθύων και νωπών κοτόπουλων.

Άρθρο3

Δικαίωμα συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Τοπικής Κοινότητας

Μαντουδίου, έχουν:

1. Οι επαγγελματίες μικροπωλητές και οι παραγωγοί που έχουν

πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση μέσα στα γεωγραφικά όρια του

Νομού και που είναι κάτοχοι αδειών μικροπωλητών Λαϊκών Αγορών οι

οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαντουδίου –

Λίμνης – Αγίας Άννας (Ν. 2323/1995, Ν. 3377/2005, Π.Δ. 51/2005).

2. Οι συνεταιρισμοί των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονομίας εφ’

όσον τα προς πώληση προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από

αυτούς.

3. Οι στερούμενοι επαγγελματικής στέγης, έμποροι μικροπωλητές καθώς

και οι τοπικοί πολίτες οπωροκηπευτικών προϊόντων και

μικροκαλλιεργητές.

4. Οι οικοτεχνίες, χειροτέχνες και βιοτέχνες κατά τα παραπάνω

(συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιρισμών) εφ’ όσον τα είδη που

διαθέτουν είναι δική τους παραγωγής.

Άρθρο 4

Η δημοπράτηση των θέσεων, που περιγράφονται στο συνημμένο

σχεδιάγραμμα, θα πραγματοποιείται με μέριμνα και ευθύνη της

Επιτροπής λαϊκής αγοράς. Η μονιμότητα της θέσης καταργείται.

Η πληρωμή της θέσης θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα κάθε μήνα.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή των λαϊκών αγορών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας

Άννας, διατηρεί το δικαίωμα ανεπιφύλακτα αυξομείωσης των

τετραγωνικών μέτρων της θέσης κάθε δικαιούχου ανάλογα με κριτήρια

που η ίδια θα καθορίσει. Θα γίνεται προσπάθεια να μην αδικηθούν αυτοί

που θα πωλούν προϊόντα ευπαθή.

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛ5-3

Άρθρο 6

Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που

κατέχουν.

Άρθρο 7

1. Ως ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Τοπικής Κοινότητας

Μαντουδίου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ορίζεται

αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού. Σε περίπτωση

που η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει με μη εργάσιμη

ημέρα, απαγορεύεται η λειτουργία της, που όμως μπορεί να λειτουργήσει

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθορίζεται ως εξής:

α. Για τη χειμερινή περίοδο από 06:30 μέχρι 12:00.

β. Για την θερινή περίοδο από 06:00 μέχρι 12:00.

Η προσέλευση των πωλητών θα γίνεται 30 λεπτά νωρίτερα.

3. Σε περίπτωση που τα εμπορικά καταστήματα της Τοπικής Κοινότητας

Μαντουδίου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,

λειτουργήσουν κατά τις μεσημβρινές ή απογευματινές ώρες (π.χ Μεγάλη

Παρασκευή) η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει κατά τις ώρες που θα

λειτουργήσουν τα καταστήματα.

Άρθρο 8

1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο

των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο πινακίδα στην οποία θα

αναγράφουν την ιδιότητα τον τόπο παραγωγής και την τιμή πώλησης των

προϊόντων τους.

2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους

ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής

καθαριότητας αυτών.

3. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το

αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η

διαλάληση των

εμπορευμάτων όπως και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

4. Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής

αγοράς, καθώς και η διατήρηση δεύτερου πάγκου στους κατόχους

επαγγελματικών αδειών.

5. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν: για την εξασφάλιση της τάξης και

της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την

ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη

λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται

αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι

ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την

καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των

απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα

οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛ5-3

6. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της

φύσης της εργασίας των οι οποίοι και υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά

το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια.

7. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους

της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη

συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου μετά τη λήξη της αγοράς

και το αργότερο μέχρι τις 14:00, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων

αυτών.

8. Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε

εμπορία μέσα στους χώρους της.

9. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων

πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία των

αγοραστών καθώς και η είσοδος κάθε τροχοφόρου, πλην των ωρών προ

της έναρξης της λαϊκής αγοράς για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

10. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η

λαϊκή αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους)

υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί,

φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν

αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν

παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το

προσωπικό που απασχολούν.

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:

 Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που

καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

 Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός

των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια

τους.

 Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς

κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα

που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

 Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους

απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται

εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς

και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).

 Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό

της λαϊκής αγοράς θα συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των

οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και

παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου

καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει

πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη

συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας

λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛ5-3

 Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία

καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.

 Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα

προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο

ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες

τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η

ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή

των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου

θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει

τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων

χώρων». Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση

εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της

λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη

λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται

Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.

Άρθρο 9

Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) και μέχρι 3 τόνων πρέπει να

σταθμεύουν υποχρεωτικά εντός ειδικού χώρου οι δε εποχιακοί παραγωγοί

θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων

υπαλλήλων. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του

Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) της λαϊκής αγοράς

Άρθρο 10

Η Επιτροπή λαϊκής αγοράς από κοινού μαζί με την αστυνομία κάθε μήνα

θα διενεργεί ελέγχους για την καλή και ομαλή λειτουργία της λαϊκής

αγοράς, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε ορθή και εύρυθμη

διεξαγωγή αυτής, εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε

παράβαση.

Άρθρο 11

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πωλητών με τις ισχύουσες διατάξεις,

τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, των

αγρονομικών αρχών και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αν δεν

ορίζεται διαφορετικά, θα επιβάλλεται η διοικητική ποινή της αποβολής

από τη λαϊκή αγορά για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μηνών και σε

περίπτωση υποτροπής η οριστική αποβολή.

Άρθρο 12

Κανένας δε θα πωλεί τα προϊόντα του μέσα στο χώρο λαϊκής αγοράς αν

δεν προσκομίσει βεβαίωση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών του Δήμου

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, για ύπαρξη διαθέσιμου χώρου. Η

βεβαίωση ισχύει μόνο για το έτος το οποίο εκδόθηκε.

Άρθρο 13

Το τίμημα των πωλητών των λαϊκών αγορών ορίζεται σε

Ντόπιοι παραγωγοί του ενιαίου Δήμου

  • · 2,00 € /3 μέτρα/ημερησίως

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛ5-3

  • · 4,00 €/6 μέτρα/ ημερησίως

Για τους υπόλοιπους

  • · 7,00 €/3μέτρα/ ημερησίως
  • · 14,00 €/ 6 μέτρα/ ημερησίως

Άρθρο 14

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει προβλήματα λαϊκής

αγοράς και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό επιλύεται με

απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους

συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου).

Άρθρο 15

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το

Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grerror: