Home > Επιστολες - Ανακοινωσεις > Προκήρυξη αγώνα ιστιοπλοϊας ανοικτής θάλασσας 10 Σεπτεμβρίου 2016

Προκήρυξη αγώνα ιστιοπλοϊας ανοικτής θάλασσας 10 Σεπτεμβρίου 2016


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


ΝΟΔΩ

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ο  Ναυτικός Όμιλος Διαύλου Ωρεών  διοργανώνει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα  στις  10 Σεπτεμβρίου 2016, με την επωνυμία «ΔΙΑΥΛΟΣ ΩΡΕΩΝ 2016».

 

 1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Δίαυλο Ωρεών (Ωρεοί – Σημαδούρα – Αγ. Νικόλαος – Ωρεοί)

 

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η γραμματεία θα λειτουργεί στα γραφεία του Ν.Ο.Δ.Ω.

Fax: 22260 72505 – email: nod.orei@gmail.com.

Οι ενδιαφερόμενοι Όμιλοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον διοργανωτή Όμιλο.

 

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.1 Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα:

2.1.1 Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016 (RRS).

2.1.2 Ο Διεθνής Κανόνας ORC rating systems 2016- O.R.C int & ORC

Club.

2.1.3 Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της I.S.A.F. (Offshore Special Regulations) 2016-2017.

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72 υποχρεωτικά.

2.1.4 Ο Διεθνής Κανονισμός Ι.Μ.S. Regulations του O.R.C.

2.1.5 Ο κανονισμός Αγώνων της Ε.Α.Θ της Ε.Ι.Ο για το 2016.

2.1.6 Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το μέρος 2 των RRS .

2.1.7 Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.

 

 1. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δεν υπάρχει χορηγός της διοργάνωσης του αγώνα .

 

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

6.1 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την ΕΑΘ και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την  δήλωση συμμετοχής.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά O.R.C i και O.R.C Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2016.

7.2 Το δικαίωμα συμμετοχής για όλα τα σκάφη ορίζεται σε  15,00 ευρώ για κάθε σκάφος.

 

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του Ν.Ο.Δ.Ω.  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00.

8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής που διατίθεται από τον ΝΟΔΩ.

8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης από φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου και κατάσταση πληρώματος

8.4 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων.

8.5 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

 

 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9.1 Την Παρασκευή 9-9-2016 και ώρα 12:00 λήξη χρονικού ορίου υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και συγκέντρωση κυβερνητών στις 20:00 στα γραφεία του ΝΟΔΩ στους Ωρεούς Ευβοίας.

9.2 Σάββατο 10-9-2016  και ώρα 10:30 εκκίνηση ιστιοδρομίας  (Ωρεοί – Σημαδούρα – Αγ. Νικόλαος – Ωρεοί) απόστασης 22 Ναυτικών Μιλίων.

 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στην συνάντηση κυβερνητών.

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

11.1 Για τα καταμετρημένα κατά I.M.S. σκάφη θα εφαρμοσθεί το Offshore TMF(TIME ON TIME).

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

12.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016.

12.2 Στις Οδηγίες Πλου θα καθοριστεί ο τρόπος επίλυσης τυχόν ισοβαθμιών.

 

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.

 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

14.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.

14.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, πριν από την έναρξη της ιστιοδρομίας, και μετά τον τερματισμό της.

14.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης.

14.4 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.

14.5 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.

14.6 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.

 

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

15.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00.

15.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία, το αργότερο 2 ώρες πριν την εκκίνηση της ιστιοδρομίας.

15.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται αυτόματα ότι η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επ’ αόριστον, να φτιάχνει, χρησιμοποιεί και προβάλει κατά την κρίση της, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ

17.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

17.2 Ο Ν.Ο.Δ.Ω.   η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση αγώνα, δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα.

17.3 Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους 1 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. “Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία”.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

18.1 Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας .

18.2 Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη/ιδιοκτήτη του σκάφους να κρίνει το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος, την κατάσταση του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας, και τις μετεωρολογικές προβλέψεις και είναι απολύτως δική του ευθύνη η απόφαση να εκκινήσει την ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα.

 

 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα

20:00  στα γραφεία του Ν.Ο.Δ.Ω.

 

 1. ΕΠΑΘΛΑ

20.1 Έπαθλα σκαφών καταμετρημένων κατά I.M.S.:

Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή της γενικής βαθμολογίας σκαφών .

 

 1. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει μετά από τον διοργανωτή όμιλο το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 στις 21:30, στο χώρο του λιμένος των Ωρεών.

 

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ν.Ο.Δ.Ω.

 

 1. Kοσμίδη Ελένη, τηλ.: 697 4580 830 (Πρόεδρος Ν.Ο.Δ.Ω.)
 2. Κώστας Μπάμης , τηλ.: 697 7343 526 (Γενικός  Έφορος Ν.Ο.Δ.Ω.)

Email:kbamis@hotmail.com

 

 

 

 

Ωρεοί,  1 Σεπτεμβρίου 2016

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ν.Ο.Δ.Ω.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: