Home > Επιστολες - Ανακοινωσεις > Εορταστική εγκύκλιος Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Β. Σποράδων

Εορταστική εγκύκλιος Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Β. Σποράδων


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Mitropolitis Viografiko

Πρός

Τόν ερό Κλρο καί τόν εσεβ Λαό

τς ερς Μητροπόλεως Χαλκίδος,

στιαίας καί Βορείων Σποράδων.

 

Τέκνα μου ἀγαπητά,

Δέν χωράει τό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου τό μεγάλο καί κοσμοσωτήριο γεγονός, τό μόνο καινό ὑπό τόν ἥλιο, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τό Δαμασκηνό, τήν σάρκωση τοῦ Λόγου, τήν ἐνανθρώπιση, δηλαδή, τοῦ Θεοῦ.

Καί ὅμως ὁ Χριστός, πού εἶναι ὡς Θεός «ἀχώρητος παντί», χωράει στή γαστέρα τῆς Πάναγνης καί ἀειπαρθένου Παναγίας μας καί τήν καθιστᾶ ἀληθινή χώρα τοῦ Ἀχωρήτου, ἐπειδή Ἐκείνη, ἑκούσια καί ταπεινά, προσφέρθηκε νά γίνει κατοικητήριο τοῦ Παντάνακτος Θεοῦ.

Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ πρός τό γένος τῶν ἀνθρώπων, χωρεῖ καί συγχωρεῖ! Χωράει ὅλους τους ἀνθρώπους στήν καρδιά Του καί ποθεῖ, ὅσο τίποτε ἄλλο, νά χωράει στήν καρδιά καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων, γι’  αὐτό καί ἦλθε πρός αὐτούς, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας καί διαρκῶς ἔρχεται πρός ἐμᾶς καί δή αὐτεπαγγέλτως.

Καλεῖ ὅλους πρός τόν Ἑαυτό Του: Δεῦτε πρός με πάντες! Καί ἀδιάψευστα μᾶς ὑπόσχεται: «Κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς»!

Ἀγκαλιά ζεστή καί σωτήρια ὅλων τῶν ἀνθρώπων εἶναι τό Θεανθρώπινο Σῶμα, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία!

Σ’  Αὐτήν μποροῦν δωρεάν νά ἐνσωματωθοῦν, ὡς μέλη Της, καί νά ξαναγεννηθοῦν ἀληθινά καί ὄχι φανταστικά, δι’ ὕδατος καί πνεύματος, διά τοῦ Θείου Βαπτίσματος, δηλαδή, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, πού εἶναι, ἔστω καί ἄν δέν τό κατανοοῦν ἤ ἀκόμη καί ἄν πεισματικά τό ἀρνοῦνται, δημιουργήματα καί τέκνα τοῦ Θεοῦ. Ὑπό τήν προϋπόθεση φυσικά ὅτι χωράει στήν καρδιά καί τήν ζωή τους ὁ Θεός καί δέν θεωρεῖται ὅτι στενοχωρεῖ, οὔτε ὅμως καί νά νοιώθει ὅτι στενοχωρεῖται φιλοξενούμενος ὁ μεγάλος Οὐράνιος Ἐπισκέπτης.

Δυστυχῶς, στήν ἐποχή μας φαίνεται νά μή χωράει ὁ Χριστός στήν ζωή μας καί στήν κτίση, παρά τό γεγονός ὅτι καί ἡ ζωή μας εἶναι δική Του καί ἡ κτίση δικό Του δημιούργημα καί ἰδιοκτησία! Αὐτή εἶναι ἡ ἀχαριστία καί ἡ ἀφροσύνη τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου.

Ἐάν ἡ πικρή αὐτή διαπίστωση, πού μοῦ προκαλεῖ ἰδιαίτερο ἄλγος καί ἀπό τήν ὁποία δέν ἐξαιρῶ τόν ἑαυτό μου, φαίνεται ὑπερβολική, παρακαλῶ, νά κρίνουμε, μέ ὅση τιμιότητα διαθέτουμε, τά συμβαίνοντα, καί δή μέ φοβερή ταχύτητα, ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, γύρω μας καί φυσικά καί στόν ἑαυτό μας.

Ἡ ἐποχή μας, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό πολλούς στό Ἐξωτερικό, ἀλλά καί τό Ἐσωτερικό, γιορτάζει, μέ ἀφορμή τά Χριστούγεννα, ἀλλά πλέον διστάζει νά μιλήσει γιά τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Μιλάει ἁπλῶς γιά διακοπές καί τίποτε περισσότερο καί ἀνταλλάσσει εὐχές γιά χρόνια πολλά, δίχως ὅμως νά θυμᾶται τόν Χριστό, δίχως τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητας. Μπορεῖ νά τήν λαχταρᾶ, καί ἐπιδιώκει νά τήν ἐπιτύχει, ἀλλ’ ἐπί τῆς γῆς καί διά τῶν ἰδίων του δυνάμεων.

Τά ἐπίσημα μηνύματα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, τυπικά καί κρύα, δίχως καί τήν παραμικρή λεκτική, προσχηματική ἔστω, ἀναφορά στό γεγονός τῆς γιορτῆς καί στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Δέν χωράει στή σκέψη τους, στήν ἔμπνευσή τους, στόν προγραμματισμό καί κυρίως τίς ἀποφάσεις τους Ἐκεῖνος, ὁ μοναδικός Ἄρχων τῆς εἰρήνης, Ἐκεῖνος, πού δίδαξε ὅλες τίς κοινωνικές ἀρετές καί θυσιάστηκε γιά ὅλους, χωρίς νά θυσιάσει κανένα γιά χάρη Του.

Δέν χωράει ὁ Θεός στήν οἰκογένεια, γιατί εἶναι ἀντίθετος μέ τήν ἀτομιστική θεώρηση τῆς ζωῆς, τήν ὑποτίμηση καί προδοσία τοῦ συζυγικοῦ προσώπου μέ τήν εὐπερίστατη μοιχεία, τή διάλυση καί τό εὔκολο διαζύγιο. Δέν Τόν ἀφήνουμε νά χωρέσει στίς παιδικές καί νεανικές ψυχές, ἀφοῦ, μέ διάφορα προσχήματα καί προφάσεις ἁμαρτωλές, ἀδιαφοροῦμε γιά τήν χριστιανική ἀνατροφή τους καί τήν -μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ- πνευματική τους ἀνάπτυξη· καί τά ἀφήνουμε ἕρμαια στά ἀδίστακτα καί σκληρά χέρια τῆς ἀκοινώνητης κοινωνίας, ὑπερασπιζόμενοι δῆθεν δημοκρατικά τους δικαιώματα.

Δέν Τόν θέλουμε στήν Παιδεία. Δέν χωράει πλέον στούς σχεδιασμούς καί τίς ἀποφάσεις τῶν ὑπευθύνων τῆς Ἐξουσίας στά Σχολεῖα. Μέ διάφορα προσχήματα καί ἐν ὀνόματι τῆς μᾶλλον κατασκευασμένης πολυπολιτισμικότητας ἐπιχειρεῖται «νά παρουσιασθεῖ» ὁ Σαρκωμένος ἀληθινός Θεός τῆς Ἐκκλησίας, στήν ἴδια ἀξιολογική γραμμή μέ «θεούς» ἄλλων θρησκειῶν, πού εἶναι εἴδωλα τῶν Ἐθνῶν καί ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων. Ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀντί τοῦ φωτός προτιμοῦν τό σκότος καί προστρέχουν σέ σχίσματα, σέ αἱρέσεις, σέ θρησκεύματα καταστροφικά καί σατανικές  καί ἀποκρυφιστικές λατρεῖες καί στήν πανθρησκεία, τήν ὁποία προβάλλει ἡ αὐτοδιαφημιζόμενη ὡς «νέα ἐποχή».

Δέν χωράει σέ χώρους δημόσιους καί ἐκείνους τῆς ἐργασίας. Φαίνεται ὅτι κάποιοι δέν ἀνέχονται οὔτε τίς εἰκόνες Του καί τά σύμβολά Του.

Τό περιγραφόμενο ἀρνητικό κλίμα, ἀσφαλῶς, δέν εἶναι πρωτοφανές. Ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν καί χειρότερα. Ὁ Χριστός, ὡστόσο, οὐδένα στενοχωρεῖ, καί δέν παραμένει μαζί μας χωρίς τή θέλησή μας. Φεύγει, ὅταν δέν Τόν θέλουμε, μέ ἀρχοντική διακριτικότητα. Μέ τή φυγή Του ὅμως ὁ ἀνθρώπινος βίος γίνεται ἀβίωτος. Καί ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει ὅτι ὁ καταδιωχθείς συχνά ἐπανακαλεῖται καί ἀνακαλούμενος μέ χαρά καί συγχωρητικότητα ἐπιστρέφει!

Καί, βέβαια, δέν πρέπει νά ἀποσιωπηθεῖ ὅτι καί στήν δική μας ἐποχή ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ὄχι μόνο γέροντες, ἀλλά καί νέοι πολλοί καί ἀναρίθμητοι, πού ἐπιθυμοῦν νά ἔχουν τό Χριστό κατοικοῦντα στήν καρδία τους καί μένοντα στήν ζωή τους, τήν οἰκογένειά τους καί τό χῶρο τῆς ἐργασίας τους. Εἶναι τό ἐλπιδοφόρο «εὐσεβές λεῖμμα», πού ἀναπνέει, ζεῖ, κινεῖται καί ἀγωνίζεται μέσα στό σῶμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί ἀποτελεῖ τή χάρη καί τή χαρά τοῦ κόσμου τούτου καί τοῦ οὐρανοῦ! Καί σέ αὐτές τίς εὐρύχωρες γιά τό Χριστό καρδιές χωρᾶνε ἀδιακρίτως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς, ὁλόκληρη ἡ θεϊκή δημιουργία. ἡ συγχώρηση σέ αὐτή ἐκδηλώνεται μέ ἔργα καί φιλότιμο καί ὄχι μόνο μέ λόγια.

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας εἶναι τό μέγα μυστήριο τῆς εὐσεβείας καί τῆς πίστεώς μας. Ὁ «ἀχώρητος παντί» χωρεῖ ἀνάμεσά μας. Μακάρι νά θελήσουμε καί νά Τόν προσκαλέσουμε, μάλιστα, νά χωρέσει στήν δική μας καρδιά καί τήν καθημερινότητά μας.

Μέ πολλή ἀγάπη, σᾶς τό εὔχομαι ἐγκάρδια καί σᾶς θερμοπαρακαλῶ, εὐχηθῆτε νά εἶναι ὅλο καί πιό εὐπρόσδεκτος καί στήν δική μου πτωχή καρδιά καί σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί σέ Ἐκείνους πού δέν Τόν θέλουν καί δέν Τόν ἐπιθυμοῦν καί Τόν θεωροῦν ἀχώρητο, τουλάχιστον, στή γῆ.

Καλά καί εὐρύχωρα καί καρδιακά Χριστούγεννα!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐγκαρδίου ἀγάπης

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: