Home > Hot ! > Πρόποσις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τό ἄριστον πρός τιμήν τῆς Α.Μακαριότητος τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. κ. Ἐπιφανίου

Πρόποσις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τό ἄριστον πρός τιμήν τῆς Α.Μακαριότητος τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. κ. Ἐπιφανίου


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιε, ἀδελφέ ἐν Χριστῷ τῷ τῆς Ἐκκλησίας δομήτορι ὑπερ λίαν ἠγαπημένε,

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας τῆςΟὐκρανίας,

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἀνέτειλεν ἡ ἡμέρα Κυρίου ἡ μεγάλη καί ἐπιφανής διά τόν Οὐκρανικόν λαόν. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐνωτίσθη τάς φωνάς καί τάς οἰμωγάς, τάς ἰκεσίας καί τάς δεήσεις τῶν τέκνων αὐτῆς καί προσέτρεξεν εἰς βοήθειαν. Ὁμολογοῦμεν ὅτι καθυστέρησεν αὕτη ἡ ὥρα, πλήν ὡς Μήτηρ καθῆκον ἔχομεν ὅπως μεριμνῶμεν διά τά ἁπανταχοῦ τέκνα ἡμῶν σκεπτόμενοι τόν καλλίτερον τρόπον πρός θεραπείαν τῶν πολλῶν ἀναγκῶν των.

Καί ἰδού σήμερον! Ὑπό τάς στέγας τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ ἐδέχθημεν τήν κάθοδον, καί πάλιν, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἴμεθα συνηθισμένοι ἐπί δύο χιλιάδας ἐτῶν νά δεχώμεθα καί νά συζῶμεν μετ΄ αὐτῆς τῆς πανσθενουργοῦ Χάριτος. Μᾶς ἠξίωσεν ὁ Σταυρωθείς δι΄ ἡμᾶς Κύριος νά εἴμεθα ἡ Ἐσταυρωμένη Μήτηρ Ἐκκλησία. Καί εἴμεθα ὄντωςἘσταυρωμένη διότι ἀγαπῶμεν καί φιλοῦμεν τήνἈλήθειαν. Ζῶμεν διά τήνἈλήθειαν. Φέρομεν ἐπ΄ ὤμων τήν Ἀλήθειαν. Καί ἡ Ἀλήθεια διά τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανόν δέν εἶναι μία ἰδεολογία ἤ ἄλλη τις ἀφῃρημένη ἔννοια, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Διό καί αἰσθανόμεθα, ὁσάκις ψαύομεν διά τῶν ταπεινῶν χειρῶν, τῶν λόγων καί τῶν κινήσεων ἡμῶν τοῦτο τό κενωτικόν Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἐπανάληψιν τοῦ ὑμνογραφικοῦ: “Τήν χεῖρα σου τήν ἁψαμένην τήν ἀκήρα τον κορυφήν τοῦ Δεσπότου”. Τοῦτον τόν ἑκουσίᾳ βουλῇ Ἐσταυρωμένον τῆςἹστορίας ψαύομεν διακονοῦντες μαρτυρικῶς τήν Ἀλήθειαν καί τήν ἑνότητα τοῦ Κυριακοῦ σώματος, μή ὑπολογίζοντες εἰς κοσμικά κριτήρια καί ποταπά συμφέροντα ἀλλάφρονοῦντες ὅτι “ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν  ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων” (Ἰω. ι΄, 11).

Ἐσταυρωμένη μέν Ἐκκλησία ἡ Μήτηρ ὑμῶν καί ἡμῶν ἀλλά κηρύττει εἰς τά ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνα αὐτῆς τήν δύναμιν καί τόν ἀνακαινισμόν τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ. Κηρύττει τήν “ἄλλην βιοτήν”, τήν αἰωνίαν, τήν νοηματοδοτοῦσαν σύνολον τήν πορείαν τοῦ ἐπί γῆς βίου ἡμῶν. Ἐκ Φαναρίου, ἐκ τοῦ ταπεινοῦ Φαναρίου, διαχέεται εἰς τόν τετραπέρατον κόσμον ἡ λαμπροφόρος καί σωσί κοσμος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, ἡ μεγαλωσύνη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δύναμις τῆς πίστεως, τό Μυστήριον τῆς ἀνεκφράστου Θείας Οἰκονομίας, ἡ αὐθεντική ἑνότης ἥν ἐπηγγείλα το ἡμῖν Κύριος. Ἐκ Φαναρίου διακονεῖται κατ΄ αὐτάς καί ἡ πνευματική Ἀνάστασις σύμπαντος τοῦ Οὐκρανικοῦ γένους.

Εἰς τήν Πόλιν αὐτήν, Μακαριώτατε, ὑπάρχουν ἀκόμη νωπά τά ἴχνη ἀπό  τά βήματα μεγάλων Ἁγίων. Εἰςτήν Πόλιν αὐτήν εὑρίσκονται ἡ φάτνη τῆς ἐκκλησιολογίας, τά σπάργανα τῆς Θεολογίας, ἡ ὑμνολογική ἀγγελοειδής δοξολογία, τά δῶρα τῶν νέων Μάγων, τῶν Πατέρων οἱ ὁποῖοι ἦλθον διά νά προσφέρουν εἰς τήν ἱστορικήν ἐξέλιξιν τῆς Ἐκκλησίας οὐδέν ἄλλο παρά τήν πολύτιμον νηπτικήν των ἐμπειρίαν ἐκτῆς κοινωνίας μετά τοῦ Κυρίου. Εἰς τήν Πόλιν αὐτήν ὑπάρχομεν ἀκόμη καί θά ὑπάρχωμεν ποιμένες “ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην ἡμῶν” (πρβλ. Λουκ. β΄, 8) Ἐδῶ εἶναι τό πρῶτον μεταλλεῖον τῆς ἐν Χριστῷ ἀρετῆς, ἡ φωνή τῆς σωτηριώδους μετανοίας, τῆς ἐπιστροφῆς.

“Ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ” (Λουκ. β΄, 10) Διά τοῦτο, ἅγιε ἀδελφέ, ἐάν κανείς Ὑμᾶς ἐρωτήσῃ:”Τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;” δικαίως δύνασθε ἵνα ἀπαντήσητε: “τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;”(πρβλ. Λουκ. β΄,48-49).

Ἐνταῦθα εἶναι ὁ πατρικός οἶκος διά πάντα Ὀρθόδοξον Χριστιανόν. Ἐνταῦθα ἡ κοινή Μήτηρ ἡμῶν Ἐκκλησία. Ἐνταῦθα ἡ κεφαλή τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί πασῶν τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ὡς διετράνωσαν ὀρθοδόξως, γεγονυίᾳ τῇ γραφίδι, Φώτιος ὁ Μέγας καί οἱ Πατριάρχαι τῶν παλαιφάτων Θρόνων τῆς Ἀνατολῆς. Τό κοινόν Ποτήριον, τοῦ ὁποίου ἀξιώσαι ἡμᾶς Κύριος ὁ Θεός αὔριον, γένοιτο δι΄ ἡμᾶς ὁ κοινός καί ἀρραγέστατος σύνδεσμος, ἡ ἀπαρχή καί τό τέλος τῆς ἀπολύτου κοινωνίας, ἡ ὄντως ἄληκτος καί μακαρία Ζωή.

Ἐγείροντες νῦν τό κύπελλον τοῦτο, συγχαίρομεν ἐγκαρδίως καίθερμῶς Ὑμᾶς, Ἐξοχώτατε, ὡς ἐκ πρόσωπον τοῦ εὐγενοῦς Οὐκρανικοῦ λαοῦ, διά τάς προσπαθείας Ὑμῶν πρός ἐπίτευξιν τοῦ ἱεροῦ τούτου γεγονότος, καί εὐχόμεθα πατρικῶς τῇθυγατρί Ἐκκλησίᾳ τῆς Οὐκρανίας ὅπως στηρίζηται ἐν παντί εἰς τάς συμβουλάς καί εἰς τά διδάγματα καί εἰςτήνκαθηγισμένην πρᾶξιν τῆς Μητρός αὐτῆς ἐν ἀδιαταράκτῳ κοινωνίᾳ μετ΄ αὐτῆς, ὡς καί Ὑμῖν προσωπικῶς, Μακαριώτατε, ἵνα μακροημερεύσητε πορευόμενος ἐπί τοῖς ἴχνεσι τῶνἉγίων προκατόχων Ὑμῶν καί δή τῶν λαβόντων τήν ἐκλογήν καί χειροτονίαν αὐτῶν ἐν Φαναρίῳ. Ἄξιος!

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: