Home > Hot ! > Παρέμβαση του Θανάση Ζεμπίλη για τα Υποθηκοφυλακεία Καρύστου και Ιστιαίας – Ας συνηγορήσει η νησιωτικότητα για να εξυπηρετηθούν βόρεια και νότια Εύβοια

Παρέμβαση του Θανάση Ζεμπίλη για τα Υποθηκοφυλακεία Καρύστου και Ιστιαίας – Ας συνηγορήσει η νησιωτικότητα για να εξυπηρετηθούν βόρεια και νότια Εύβοια


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

Αξιοποιώντας το φυσικό γεωγραφικό χαρακτηριστικό της Εύβοιας και συνδυάζοντάς το με την λύση της Νησιωτικότητας, πρόταση στην οποία  συνηγορούμε για τον τόπο μας σε κάθε περίπτωση, εδώ και χρόνια,  ο Βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης ζητά να παραταθεί η παραμονή του αρχειακού υλικού στα καταστήματα των Υποθηκοφυλακείων Καρύστου και Ιστιαίας με την υπ. αρ: 266/20-09-23 αναφορά του προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αναλυτικά η αναφορά του κ. Ζεμπίλη έχει ως εξής:

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κύριο Δημήτριο Παπαστεργίου

 

ΘΕΜΑ:  Να παραταθεί η παραμονή των αρχείων των Υποθηκοφυλακείων των Δήμων Καρύστου και Ιστιαίας Αιδηψού

 

Καταθέτω ως Αναφορά προς τον Αρμόδιο Υπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου την υπ.αρ. 185/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρύστου, περί παράτασης παραμονής του αρχείου Υποθηκοφυλακείων Δήμου Καρύστου.

Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Εύβοιας, η νησιωτικότητα, το κακό οδικό δίκτυο, η έλλειψη υποδομών και η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση που χωρίζουν τα δύο άκρα της Νότιας και Βόρειας Εύβοιας από το κέντρο και την πόλη της Χαλκίδας, αποτελούν σημαντικούς λόγους που επιβάλουν την παραμονή των αρχείων των Υποθηκοφυλακείων των Δήμων Καρύστου και Ιστιαίας Αιδηψού στις περιοχές αυτές, ώστε να μην υποβάλλονται σε ταλαιπωρία η κάτοικοι των απομακρυσμένων αυτών γεωγραφικών ενοτήτων.

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καρύστου και να με ενημερώσετε για τις σχετικές ενέργειές σας.

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της  με   αριθ.  18  από    7   Σεπτεμβρίου  2023   συνεδρίασης του  Δημοτικού    Συμβουλίου   Καρύστου

AΡΙΘ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     185/2023                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

                                                                                                       

«Παράταση παραμονής αρχείου Υποθηκοφυλακείων   Δήμου Καρύστου»

Σήμερα την   7η του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους  2023, ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε  σε τακτική Συνεδρίαση , με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του αρ. 11 του ν. 5043/23, το  Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα  από  την με αριθ. πρωτ. 10427/1-9-2023  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  67   του ν. 3852/10.  Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1 Βόσσος Αλκιβιάδης 10 Ζαφείρης Αθανάσιος
2 Χουντάση- Κανέλλου Μαρία 11 Ξυπόλητος Δημήτριος
3 Τούρλα Γεωργία 12 Αλούκος Αλέξανδρος
4 Βερούχη – Λεμονιά Μαρία 13 Τζώρτζης Θεόδωρος
5 Ζέμπης Ευάγγελος 14 Τσαπέπα Μαρία
6 Ρουκλιώτης Ιωάννης 15 Χατζηνικολής Ζαχαρίας
7 Γκιβίσης Ζαφείρης 16 Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξ.
8 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 17 Νόβας Δημήτριος
9 Οικονόμου Γεώργιος 18 Παρασκευάς Δημήτριος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 6 Πολίτη Σωτηρία
2 Κεφαλάς Ευάγγελος 7 Γκεμίσης Ιωάννης
3 Κουνέλης Κωνσταντίνος 8 Σάκκας Θεόδωρος
4 Βουγιούκα Χαρούλα 9 Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία
5 Μανώλης Ανάργυρος

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ   Τ.Κ.  :   ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο  Δήμαρχος   Καρύστου,  Ελευθέριος  Ραβιόλος ύστερα  από  νόμιμη  πρόσκληση   σύμφωνα  με το  άρθρο  67 παρ. 6  του  Ν. 3852/2010 .

Αρμόδιος για την  τήρηση  των πρακτικών  της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄.   

Ο Πρόεδρος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του  Συμβουλίου την ανάγκη  συζήτησης  των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων:  1) «Έγκριση παράτασης λειτουργίας και αύξησης προϋπολογισμού του Υποέργου 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002660», 2) «Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002660», 3) «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δήμο Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ»», 4) «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων Μαρμαρίου & Ν. Στύρων του Δήμου Καρύστου»», 5) «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καρύστου», 6) «Εξέταση αιτήματος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Καρύστου» και ζήτησε την έγκριση  του  Δημ. Συμβουλίου  για την συζήτησή τους.

Ο Πρόεδρος   κάλεσε το  Σώμα να  αποφασίσει σχετικά.  Το  Δημ. Συμβούλιο αφού  έλαβε  υπόψη του  τις  διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 67 του ν. 3852/2010   μετά από διαλογική συζήτηση   ο μ ό φ ω ν α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.

 

      ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    185/2023

     ΘΕΜΑ:   21ο  «Παράταση παραμονής αρχείου Υποθηκοφυλακείων Δήμου Καρύστου».

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου  εισηγούμενος  το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Δημ. Σύμβουλο κ. Τούρλα Γεωργία η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

«Σύμφωνα με το νόμο 4512/2018 προβλέπεται η σύσταση του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο και η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων. Για το Δήμο Καρύστου αυτό σημαίνει ότι καταργούνται τα Υποθηκοφυλακεία Καρύστου Μαρμαρίου Στύρων και το αρχειακό τους υλικό μεταφέρεται στη Χαλκίδα στο υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας.

Η μετακίνηση αυτή του αρχειακού υλικού εγκυμονεί πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Η απόσταση του δήμου μας από τη Χαλκίδα με δύσκολο οδικό δίκτυο μεταφράζεται σε ταξίδι περίπου 2,5 ωρών από την Κάρυστο και 3,5 με 4  ωρών   από το Κάβο Ντόρο με οικονομικό κόστος και πολύωρη ταλαιπωρία.

Περαιτέρω η απομάκρυνση αυτού του αρχείου συμβολαίων των περιουσιών μας δημιουργεί  άγχος και είναι μία ιστορική και  πολιτισμική αποψίλωση του τόπου μας. Στα Υποθηκοφυλακεία μας υπάρχουν συμβόλαια από το 1856, έτος σύστασης του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου. Υπάρχουν δηλ ιστορικά τεκμήρια για δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία που αφορούν την οικονομική μας ιστορία, την αρχιτεκτονική και πολεοδομική μας ιστορία, αλλά και τις κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές.

        Για τους παραπάνω λόγους και αφού δεν καθίσταται δυνατή η παραμονή ενός υποθηκοφυλακείου στο Δήμο μας, προτείνω να υποβληθεί αίτημα παράτασης της παραμονής του αρχειακού υλικού των υποθηκοφυλακείων μας με κόστος του Δήμου  προκειμένου πριν την απομάκρυνση του να ψηφιοποιηθεί  και να διατηρηθεί ψηφιοποιημένο στο Δήμο μας. Το έργο αυτό για το μικρό διάστημα που θα χρειαστεί θα μπορούσε να γίνει με τη συνδρομή και υποστήριξη  υπαλλήλου του Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου. Στο παραπάνω εγχείρημα θα μπορούσε στο μέλλον να προστεθεί η συγκέντρωση   και ψηφιοποίηση και άλλων ιστορικών αρχείων που αφορούν το Δήμο.  Σε κάθε περίπτωση η εισήγησή μου αυτή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια για την παραμονή των Υποθηκοφυλακείων Καρύστου και Μαρμαρίου αντίθετα να ενταθούν οι προσπάθειες λόγω του άμεσου κινδύνου απομάκρυνσης τους».

Ακολούθως ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως τα Υποθηκοφυλακεία Καρύστου και Μαρμαρίου έχουν παραμείνει στις θέσεις τους προς το παρόν χάρη στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής οι οποίες θα συνεχιστούν. Σε κάθε περίπτωση πρότεινε κι αυτός να υποβληθεί αίτημα παράτασης της παραμονής του αρχειακού υλικού των υποθηκοφυλακείων μας με έξοδα του Δήμου προκειμένου πριν την απομάκρυνσή του να ψηφιοποιηθεί  και να διατηρηθεί ψηφιοποιημένο στο Δήμο μας.

 

Ο Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημ.  Συμβούλιο  να  αποφασίσει σχετικά.Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 3852/2010,  μετά από  διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α

 

 Α    Π   Ο   Φ   Α  Σ   Ι   Ζ  Ε   Ι

Επικαιροποιούμε την με αρ. 2/29-1-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχαν αποφασιστεί ομόφωνα τα εξής:

«Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στο νόμο 4512/2018 για τη Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου που ψηφίστηκε πρόσφατα και που προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση των άμισθων, ειδικών και μη, Υποθηκοφυλακείων, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Καρύστου.

      Ζητάμε να γίνει τροπολογία στον ανωτέρω νόμο για να  διατηρηθούν ως υποκαταστήματα του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία που εδρεύουν στο Δήμο Καρύστου, διότι είναι και υπέρμετρα δύσκολη και υπέρμετρα δαπανηρή η μετάβαση των δημοτών του Δήμου Καρύστου στη Χαλκίδα.

      Σε περίπτωση που χρειαστεί ο Δήμος Καρύστου μπορεί να προσφέρει χώρο για την στέγαση των ανωτέρω υποθηκοφυλακείων».

Ζητάμε την παράταση της παραμονής του αρχειακού υλικού των υποθηκοφυλακείων μας, με έξοδα του Δήμου,  προκειμένου πριν την απομάκρυνσή του να ψηφιοποιηθεί  και να διατηρηθεί ψηφιοποιημένο στο Δήμο μας. Το έργο αυτό, για το μικρό διάστημα που θα χρειαστεί, να γίνει με τη συνδρομή και υποστήριξη  υπαλλήλου του Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου.

Η  απόφαση αυτή  έλαβε αύξοντα  αριθμό     185/2023.

Αφού  συντάχθηκε και αναγνώστηκε  το πρακτικό  αυτό υπογράφεται  ως ακολούθως.

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΒΟΣΣΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗς                                                          τ.σ.   τ.υ.

  

Ακριβές  Αντίγραφο                                             Κάρυστος   αυθημερόν

        Ο   Πρόεδρος                                                   

 ΒΟΣΣΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ                                                                  

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: