Home > Αυτοδιοίκηση > Το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για την δημιουργία της ΒΙΠΕ στο Μαντούδι – Απάντηση στην ΕΓΕΠΕ και τις Πρωτοβουλίες Κατοίκων και Φορέων Βόρειας Εύβοιας

Το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για την δημιουργία της ΒΙΠΕ στο Μαντούδι – Απάντηση στην ΕΓΕΠΕ και τις Πρωτοβουλίες Κατοίκων και Φορέων Βόρειας Εύβοιας


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

“ΘΕΜΑ: Δημιουργία BI.ΠE Β.Ε. στο Μαντούδι της Εύβοιας
ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 2726/7.12.11 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Χωροταξίας 55047/9.12.2011).
(β) Το με αρ. πρωτ. 45842/28.11.2011 έγγραφο μας
Απαντώντας στο (α) σχετικό έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Το γεγονός της μη αναφοράς στο ν. 3982/11 (φεκ 143 τ.α’/2011) αποτελεί απλώς παράλειψη, που ουδεμία ουσιαστική σημασία και συνέπεια έχει στην  αντιμετώπιση του θέματος, εφόσον: 1° όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του α)σχετικού σας η διαδικασία εξέτασης του θέματος της συγκεκριμένης ΒΙ.ΠΕ. εξακολουθεί με «τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3-5 του ν.2545/1997» (μεταβατικές διατάξεις, άρθρο 63, παρ.2) και 2° η αναφορά στο νέο νόμο θα συμπληρωνόταν κατά τη σύνταξη της ΚΥΑ θεσμοθέτησης.

Άλλωστε η επιτροπή που εξετάζει τα θέματα αυτά είναι κοινή των δύο Υπουργείων ( ΥΠΑΑΝ. και ΥΠΕΚΑ) επομένως είναι προφανώς ενήμερη για τη νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Όσον αφορά στα αναφερόμενα στην παρ.4 του α) σχετικού για την ελλιπή αξιολόγηση του είδους των δηλούμενων δραστηριοτήτων της ΒΙΠΕ, σημειώνουμε τα εξής: Η ΒΙΠΕ εξ ορισμού αντιστοιχεί με Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π) τύπου Α, το οποίο είναι ο μόνος τύπος Ε.Π που μπορεί να φιλοξενήσει δραστηριότητες κάθε βαθμού όχλησης (άρα και υψηλής). Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι σε κανέναν άλλο τύπο Ε.Π δεν επιτρέπονται δραστηριότητες υψηλής όχλησης. Με δεδομένο ότι στη συγκεκριμένη ΒΙΠΕ πρόκειται να φιλοξενηθεί μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με αέρια καύσιμα, η οποία θα είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερης ισχύος από 300 MW!,(  Τα 300 MW είναι το κατώφλι για την κατάταξη μιας μονάδας στην υψηλή όχληση, σύμφωνα με την κυα 13727/724/2003)
2.     τότε ο υποδοχέας της θα πρέπει οπωσδήποτε να ανήκει στην υψηλή όχληση (ΒΙΠΕ ή τύπου Α).
3.    Είναι αξιοσημείωτη η αναφορά του α) σχετικού της ΕΓΕΠΕ στην παρακάτω διατύπωση:«στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων, παρά μόνο μια ανενεργή μονάδα παραγωγής διπύρου μαγνησίας και πυριμάχων». Είναι γνωστό όμως γεγονός που φαίνεται και από τη συνημμένη φωτογραφία, ότι οι εγκαταστάσεις του πρώην συγκροτήματος. Σκαλιστήρη αναπτύσσονταν σε μια έκταση περίπου 800στρ (δηλαδή στην ίδια έκταση που αναπτύσσεται και η ΒΙΠΕ) και περιλάμβαναν, εκτός του εργοστασίου πυριμάχων, εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και μονάδα φρύξης καθώς και μονάδα επίπλευσης. Επιπλέον υπήρχε παρακείμενος μικρός οικισμός για το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας και «πλατείες» με αποθέσεις λευκόλιθου. Όλα τα παραπάνω ασφαλώς και συνιστούν κατά την γνώμη μας αλλά και της επιτροπής, ολόκληρο βιομηχανικό συγκρότημα, δηλαδή υποδοχέα, ο οποίος εντάσσεται στον πόλο της εξόρυξης Μαντουδίου – Λίμνης, που προβλέπεται τόσο στο Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία (και αναγνωρίζεται στην παρ. 7.1 του α) σχετικού εγγράφου) όσο και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας ( φεκ 1469/τ.Β/9-10-2003). Το τελευταίο αναφέρεται κατ’ επανάληψη μεταξύ άλλων στο συγκεκριμένο εξειδικευμένο δίπολο στην εξορυκτική βιομηχανία και τη μεταλλουργία καθώς επίσης και στον μεταποιητικό τομέα τον συνδεδεμένο με την εξορυκτική δραστηριότητα η οποία – σύμφωνα με την πρόταση του ΠΠΧΣΑΑ- «…θα συνεχίσει με εκσυγχρονισμένες δομές, και εμπλουτισμό με … υπηρεσίες .και ενσωματωμένη περιβαλλοντική μέριμνα στην παραγωγή …». Άλλη επίσης αναφορά γίνεται στους «…μεγάλης κλίμακας ορυκτούς πόρους και τη συνδεδεμένη παραγωγική δραστηριότητα» ενώ στο πρότυπο χωρικής οργάνωσης τίθεται μεταξύ άλλων σαν στόχος «…η χαλάρωση της εξάρτησης από τη Μητροπολιτική Αθήνα…και ο μετριασμός των ενδοπεριφερειακών ανταγωνισμών και ανισοτήτων…σε αναπτυξιακές χωρικές ενότητες που θα αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τον πλουτοπαραγωγικό δυναμικό (της Περιφέρειας) σ’ όλες τις κατηγορίες χώρου και παραγωγικούς τομείς».
4.    Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία αναγνωρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας βιομηχανικού υποδοχέα από μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, άρα το συγκρότημα Σκαλιστήρη θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.
5.    Σε ότι αφορά στα αναφερόμενα στην παρ. 5 του α) σχετικού για την ανάγκη εκπόνησης ΣΜΠΕ επαναλαμβάνουμε τα αναφερόμενα στο β) σχετικό έγγραφο μας και επιπλέον σημειώνουμε τα εξής: Η υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ προβλέπεται από την οδηγία 8 5/337, όπως τροποποιήθηκε με την 97/11, όπου ειδικά στο παράρτημα II αυτής, περίπτωση 10Α αναφέρονται, συγκεκριμένα «τα έργα ανάπτυξης βιομηχανικών ζωνών (Industrial estate development projects). Θεωρούμε επιπλέον ότι αν υπήρχε ανάγκη εκπόνησης ΣΜΠΕ, τότε οι ΒΙΠΕ θα περιλαμβάνονταν στο παράρτημα I της απόφασης 107017/2006, μαζί με τις ΠΟΑΠΔ, που αποτελούν επίσης υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Τέλος, θα πρέπει να αναγνωριστεί από την ΕΓΕΠΕ, ότι δεν είναι δυνατό να ζητείται η τήρηση δύο διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδια ΒΙΠΕ (και ΜΠΕ και ΣΜΠΕ). Εξάλλου και στις δύο περιπτώσεις πληρούνται οι επί της ουσίας απαιτήσεις του νομοθέτη, δηλαδή: α) η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, β) η δημοσιοποίηση – ενημέρωση του κοινού και η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.
6.    Σε ότι αφορά στις «προφανείς ελλείψεις της ΜΠΕ…..όπως πίνακες με στοιχεία κατανάλωσης καυσίμων, εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, υγρών αποβλήτων κ.α» που αναφέρεστε,, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να εκτιμηθούν σήμερα, εφόσον δεν είναι γνωστός ο τύπος και το μέγεθος των μονάδων που θα εγκατασταθούν εκεί στο μέλλον. Η εξέταση αυτών των στοιχείων θα. γίνει μεμονωμένα, στις ΜΠΕ που θα συνοδεύουν το αίτημα εγκατάστασης για κάθε μία μονάδα από αυτές όπως απαιτείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ο λόγος για τον οποίο εξετάστηκαν στην παρούσα φάση μόνο οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του βιομηχανικού υποδοχέα αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 3 του β) σχετικού εγγράφου μας καθώς-επίσης και στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο του παρόντος.
7.    Σχετικά με τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του α) σχετικού ως προς τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού στην περιοχή του έργου, επισημαίνουμε ότι βασικό στοιχείο της κλαδικής φυσιογνωμίας του νομού για την οποία κρίνεται τόσο από το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία όσο και από το οικείο Περιφερειακό, ότι πρέπει να διατηρηθεί η εξορυκτική βιομηχανία. Οπωσδήποτε, είναι απορίας άξιο γιατί στο α) σχετικό έγγραφο αναφέρεται με επίταση και συνεχώς ότι η εξορυκτική δραστηριότητα είναι ανενεργή, όταν στόχος και του σχεδιασμού όπως προαναφέρθηκε και της επένδυσης είναι η αναβίωσή της. Για το σκοπό αυτό ζητήθηκαν και πρόσθετα στοιχεία, όπως αναλυτικά αναφέραμε στην παρ. 5Α του β) σχετικού εγγράφου μας. Επιπρόσθετα αναφέρουμε, όπως είναι γνωστό, την πρόσφατη Απόφαση. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργού για την υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλείου λευκολίθου στην περιοχή από την εταιρεία ΒΙΟΜΑΓΝ (α.π. 132087/2650/7.10.2011).
Ο βαθμός όχλησης του βιομηχανικού υποδοχέα (ως ΒΙΠΕ) δεν θα μπορούσε να καθορίζεται με κριτήριο τη μονάδα κατασκευής πυριμάχων (η οποία εξάλλου καθαιρείται) αλλά από τις λοιπές μονάδες εμπλουτισμού και επεξεργασίας, καθώς επίσης και από τις μελλοντικές και τον ΘΗΣ, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε, ακόμα και με πολύ μικρότερη ισχύ, υπάγεται στην υψηλή όχληση. Η εγκατάσταση ΘΗΣ θεωρείται δεδομένη, αλλά τα χαρακτηριστικά της μονάδας θα παγιωθούν και εξεταστούν όταν κατατεθεί το σχετικό αίτημα.
8.    Δεν είναι κατανοητή η παρατήρηση 7.8 για «απαίτηση αντιμετώπισης των ανενεργών δραστηριοτήτων πρώην Σκαλιστήρη ως νέων δραστηριοτήτων από πλευράς χρήσεων γης, με ότι αυτό σημαίνει σε επίπεδο περιβαλλοντικής αδειοδότησης». Είναι δυνατό να αντιμετωπίζεται η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικής περιοχής (brownfield development) και των λιμενικών της εγκαταστάσεων (και τα δύο σε λειτουργία από το τέλος του 19ου αιώνα) με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται μια νέα εγκατάσταση (greenfield development); Θεωρούμε ότι νέα χρήση είναι προς το παρόν ο ΘΗΣ, ο οποίος όμως εγκαθίσταται σε διαμορφωμένη βιομηχανική περιοχή.
9.    Υπογραμμίζουμε επίσης το γεγονός ότι το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία (φεκ 151/τ.ααπ’/2009)’στο άρθρο 6 παρ. 2, προβλέπει στις επιτρεπόμενες χρήσεις για τους οργανωμένους υποδοχείς, μεταξύ άλλων και «εγκαταστάσεις μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα). Η ίδια πρόβλεψη συμπεριλήφθηκε και στο άρθρο 43, παρ. 1η του σχετικά πρόσφατου ν. 3982/2011 περί απλούστευσης αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και Ε.Π.
10.    Σχετικά με την παρατήρηση για μη συμβατότητα της επένδυσης με το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (φεκ 1138/τ.βV2009), σας γνωρίζουμε τα εξής: Στο άρθρο 5, ενότητα Ε «Νησιά και Παράκτιες περιοχές», παρ. 2 του Πλαισίου αναφέρεται ότι «στις παράκτιες περιοχές των υπό στοιχείων Α,Β, και Δ του άρθρου 4 κατηγοριών χώρου και στα νησιά της ομάδας II (όπου δεν περιλαμβάνεται η Εύβοια,), διακρίνεται ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 350μ. από τον αιγιαλό. Στη ζώνη αυτή .. .δίνονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: ο περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων – χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιομηχανικές – βιοτεχνικές…), ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες τουριστικά (δηλαδή στις Α). Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (περιοχές υπό στοιχεία Β και Δ) η χωροθέτηση άλλων χρήσεων επιτρέπεται στα τμήματα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα, είτε σε οργανωμένους υποδοχείς».
Με βάση τα παραπάνω σημειώνουμε:
α) Ο περιορισμός για τη ζώνη των 350μ από τον αιγιαλό ισχύει μόνο για τις ζώνες Α του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, ενώ το Μαντούδι υπάγεται στις Β, όπως αναλυτικά παρουσιάσαμε στο β) σχετικό έγγραφο μας.
β) Στις ζώνες Β είναι δυνατή η χωροθέτηση άλλων χρήσεων και σε οργανωμένους υποδοχείς
γ) Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι διαπιστώνεται ότι η εν λόγω ΒΙΠΕ δεν βρίσκεται σε απόσταση 350μ. από τον αιγιαλό, αλλά σε απόσταση 1,7γλμ, μετρούμενα σε ευθεία από το Google Earth.

δ) Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι, όπως προαναφέραμε, η Εύβοια δεν ανήκει στα νησιά της ομάδας II, όπως ισχυρίζεται το α) σχετικό έγγραφο σας και, πολύ περισσότερο, δεν υπάρχει περιορισμός για όλη την εδαφική της περιφέρεια, όπως επίσης αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο (και μάλιστα με τον λανθασμένο ισχυρισμό ότι υπάρχει «ρητή διατύπωση για την Εύβοια»). Θα ήταν, εξάλλου παράλογο να τεθεί περιορισμός για βιομηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, χονδρικό εμπόριο, εμπορικές εκθέσεις, κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης, γραφεία, κτίρια περίθαλψης,, πρατήρια καυσίμων2, (το Πλαίσιο για τον Τουρισμό θέτει περιορισμό στην εγκατάσταση όλων αυτών των χρήσεων στην παράκτια ζώνη των 350μ στις περιοχές Α) σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια της Εύβοιας, προς όφελος ενός τουρισμού που δεν έχει αναπτυχθεί.
12. Σχετικά με τη συμβατότητα της ΒΕΠΕ με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Χωροταξικών Σχεδίων σημειώνουμε ότι το θέμα εξαντλήθηκε στο β) σχετικό έγγραφο μας, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι σχετικές κατευθύνσεις για την επένδυση και την περιοχή εγκατάστασής της. Σχετικά με την παρατήρηση 9.2 συμπληρωματικά διευκρινίζουμε ότι η πρόβλεψη του πίνακα της σελ. 20412 του προαναφερθέντος Περιφερειακού Πλαισίου (φεκ 1469/τ.β’/2003), αφορά στο είδος του τουρισμού που προβλέπεται ότι μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή {όπως σε άλλο σημείο αναφέρεται το ίδιο κείμενο σε υπηρεσίες π.χ. υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης,, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι η μοναδική προβλεπόμενη δραστηριότητα για την περιοχή. Αντίθετα, σύμφωνα. με όσα προαναφέραμε πιο πάνω στις παραγράφους 3 και 7, αλλά και σημειώναμε ήδη στο β) σχετικό, η σαφής αναπτυξιακή προτεραιότητα στα θεσμοθετημένα χωροταξικά κείμενα για την περιοχή – και αναφέρεται αυτό πλειστάκις – είναι η εξορυκτική βιομηχανία.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το αίτημα της δημιουργίας της. αναφερόμενης ΒΕΠΕ είναι οπωσδήποτε συμβατό με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, τις οποίες η Διεύθυνση μας έχει προφανώς εφαρμόσει κατά την αξιολόγηση του έργου.
Δ/νση Χωροταξίας Χρον. Αρχείο Τμήμα Β’ Ε, Κάρκα

Η Διευθύντρια Πολυξένη Ζεϊκου

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grerror: