Home > Hot ! > Έχεις καταλάβει γιατί δεν υφίσταται ο περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. της Στερεάς;

Έχεις καταλάβει γιατί δεν υφίσταται ο περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. της Στερεάς;


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣΑγαπητέ μου φίλε,

Έχεις καταλάβει γιατί δεν υφίσταται ο περιφερειακός ΦΟΔΣΑ ΑΕ της Στερεάς; Εγώ καταλαβαίνω, για καθαρά διαδικαστικούς λόγους που ξέφυγαν του νομικού τους συμβούλου. Δηλαδή είναι ερασιτέχνες∙ και τώρα προσπαθούν να εκβιάσουν τα πράγματα για να μην τα κάνουν από την αρχή όπως πρέπει. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απλά εφαρμόζει το νόμο. Δεν κάνει και καμιά επανάσταση.  Βέβαια αν ήταν κανένας προηγούμενος Γενικός Γραμματέας, μπορεί να τα κουκούλωνε. Το απλό είναι δύσκολο στην Ελλάδα.

Τα λέει το έγγραφο της Αποκεντρωμένης. Στα έχοντας υπόψη στο (3), που είναι η 374/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λέει ότι η μετατροπή από Σύνδεσμο σε ΑΕ δεν είναι σύννομη, γιατί δεν προηγήθηκε η συγχώνευση των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας (άρ 13 και 16 του ν. 4071/2012)

Η συγχώνευση των ΦΟΔΣΑ έγινε. Δεν είχαν επί της ουσίας θέμα με κανένα ΦΟΔΣΑ τελικά, αλλά έγινε μετά τη μετατροπή σε ΑΕ. Δεν είναι τόσο έξυπνοι και ικανοί όσο νομίζεις… Και μου τη σπάει που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το λάθος τους και το μόνο που κάνουν είναι να υβρίζουν την Αποκεντρωμένη. Αλλά έτσι έχουν μάθει: Όταν οι υπηρεσίες εφαρμόζουν τη νομιμότητα με συνέπεια και κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να τους υβρίζουν και όταν τα κάνουν στραβά και παράνομα, να τους επαινούν…

Σημαίνει κάτι η απόφαση της Αποκεντρωμένης; Πέρα που τους ξαναλέει ότι τα δικονομικά τους δεν πιάνουν και να μην χρεώνουν στους Δήμους τα καθυστερημένα μέσω της ΔΕΗ, στο τέλος νομίζω θα τη γλυτώσουν για να μη γεμίσουμε σκουπίδια και γίνουμε «Πύργος», γιατί πολλοί τοπικοί ΦΟΔΣΑ δεν λειτουργούσαν έτσι κι αλλιώς. Πάρε παράδειγμα τον δικό μας της Κεντρικής Φθιώτιδας. Οπότε θα αναγκαστεί τελικά το Υπουργείο να καλύψει την ανικανότητά τους και να τους νομιμοποιήσει.

Η απόφαση αυτή αφορά την αρμοδιότητα αναθεώρησης και υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Θα αναθεωρήσει λοιπόν η Περιφέρεια τον ΠΕΣΔΑ, αλλά τελικά να δεις ο ΦΟΔΣΑ θα τον υλοποιήσει είτε ως Σύνδεσμος, είτε ως ΑΕ.

Όμως, αγαπητέ μου φίλε, επειδή εγώ είμαι δυσκολόπιστος και πονηρός, λέω ότι το παιχνίδι παίζεται στις καθυστερήσεις. Ο αγώνας είναι σικέ και σπαταλούν πολύτιμο χρόνο πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα. Αντί να στρώσουν παιχνίδι, να κάνουν ό,τι καλύτερο με μια σωστή διαβούλευση για την επικαιροποίηση των ΤΟΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ, αντί να έχουν ξεκινήσει τα έργα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων ανά Δήμο και με διαδημοτικές συνεργασίες, μας απασχολούν με τη διαδικασιολογία.

Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε έναν δύσκολο «αγώνα» αυτή τη φορά, που μάλλον θα κριθεί στα πέναλτι. Οπλίσου με νεύρα και υπομονή!

Στέφανος Σταμέλλος

Μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Στερεάς

 Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                                           Λαμία 11/2/2016
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ.: οικ. 959/22672
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. /νση : ΛΕΩΝΙΔΟΥ 6
Τ.Κ. : 35132
Πληροφορίες : Κ. Θερμογιάννης
Τηλέφωνο : 22310-39041
FAX : 22310-47407
Email : kthermo@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική πράξη περί αδυναμίας του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας να εκπονήσει και να υλοποιήσει το Περιφερειακό  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
1. α) των άρθρων 245 έως 251 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ. Α’),
β) των άρθρων 1, 104 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης _ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄),
γ) του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» (ΦΕΚ 24/τ. Α’)
δ) των άρθρων 13, 15, 16 και 17 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α΄),
ε) τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ. Α)
στ) του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.» (ΦΕΚ 231/τ. Α’),
ζ) την Πράξη 4 της 6/2/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/τ. Α),

2. Την αριθ. οικ. 4191/93592/14-5-2012 απόφασή μας με την οποία έγινε η σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 1861/τ.Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την αριθ. 374/2015 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία «[…] η μετατροπή του ‘Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’ σε ανώνυμη εταιρεία, και συγκεκριμένα στον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.’ παρίσταται μη νόμιμη καθώς συντελέστηκε κατά παράβαση της προβλεπόμενης στα άρθρα 13 και 16 του ν.4071/2012 διαδικασίας, δοθέντος ότι δεν προηγήθηκε αυτής η συγχώνευση των συνδέσμων που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ (ή ανωνύμων εταιρειών ή άλλων επιχειρήσεων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), στον ‘Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’[…]»
4. Το γεγονός ότι δεν έχει διαπιστωθεί με πράξη μας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 4071/2012, συγχώνευση των φορέων που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ή των ανωνύμων εταιρειών ή άλλων επιχειρήσεων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
5. Το αριθ. 43057/4083/14-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Το αριθ. 171/9-2-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαπιστώνουμε

Ότι ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας δε λειτουργεί και συνεπώς η αρμοδιότητα εκπόνησης και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για τη Στερεά Ελλάδα ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012.

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εσωτερικών                                                                                   Ο Ασκών Καθήκοντα
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης                                                                        Γενικού Γραμματέα
Σταδίου 27 – 101 83 – ΑΘΗΝΑ                                                                   Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντη 1 – 35132 – ΛΑΜΙΑ
3. Ο.Τ.Α Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας                                                                  Ηλίας Τσέλιγκας
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
χωρικής τους αρμοδιότητας)

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.gr1 Response

  1. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ

    Αγαπητέ μου φίλε, είμαι ο νομικός σύμβουλος του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ. Μπορείς άραγε να μου εξηγήσεις, για ποιό λόγο όλες οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακυρώνονται από τις Επιτροπές του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, και στην Εύβοια, και στη Φθιώτιδα, ως παράνομες; Είσαι απόλυτα σίγουρος, ότι κάτι έχει ξεφύγει από εμάς, και ότι έχουμε κάνει λάθος εμείς, και όχι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση; Για παράδειγμα, είσαι σίγουρος, ότι στο ν. 4071/2012, υπάρχει διάταξη, που να προβλέπει την υποχρεωτική συγχώνευση των υφιστάμενων ΦοΔΣΑ, πριν τη μετατροπή του Συνδέσμου σε ΑΕ;; Μπορείς να τη βρεις και να την πεις και σε εμένα, που μου ξέφυγε;;;

Αφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: