Home > Hot ! > Ένσταση του Βασίλη Δημόπουλου κατά της εγκυρότητας της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου

Ένσταση του Βασίλη Δημόπουλου κατά της εγκυρότητας της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


Λάβαμε και δημοσιεύουμε την ένσταση του Βασίλη Δημόπουλου κατά τις εγκυρότητας της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Ιστιαίας που έγινε στις 30 Οκτωβρίου. Λάβαμε επίσης και δημοσιεύουμε αίτημά του, ώστε να του χορηγηθούν τα πρακτικά της εν λόγω συνελεύσεως καθώς και ονομαστική κατάσταση των μελών που ήταν παρόντα.

ΕΝΣΤΑΣΗ

Του Βασίλη Δημόπουλου τέως Προέδρου του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Ιστιαίας και μέλος αυτού.

Ενίσταμαι κατά της από 30-10-2017 δεύτερης επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μελών του συλλόγου μας με την οποία αποφασίστηκε αντικαταστατικά και παράνομα η προκήρυξη εκλογών για τις 08-11-2017 του συλλόγου μας για τους κάτωθι ορθούς βάσιμους και αληθείς λόγους και για όσους άλλους επιφυλάσσομαι να προσθέσω κατά την συζήτηση της παρούσης και όπου και εάν κληθώ.

Υπηρετώ τον Εμπορικό Σύλλογο από το έτος 1979 ήτοι 38 χρόνια μετέχοντας ανελλιπώς στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού από όλες τις θέσεις Ταμία, Γραμματέα, Αντιπροέδρου και Προέδρου του συλλόγου για δύο τριετίες. Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2015 για πρώτη φορά ο σύλλογος κατόρθωσε να συγκεντρώσει από τα 276 άτομα εγγεγραμμένους να ψηφίσουν 170 και να καταστούν ταμειακά ενήμεροι. Στις εκλογές αυτές πρώτευσα και ανέλαβα την θέση του απλού συμβούλου της διοίκησης μετέχοντας και βοηθώντας το διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό της ευόδωσης των στόχων μας για παραγωγή του καλύτερου έργου. Δυστυχώς όμως και αιφνιδίως μου ανακοινώθηκε στις 03-10-2017 και μου επιδόθηκε ως πρώτος πλειοψηφών του ψηφοδελτίου από τον Γραμματέα του συλλόγου αίτηση παραιτήσεως της Προέδρου κ. Μαρίας Χόντζα από την θέση της καθώς και την διαγραφή της από τον σύλλογο. Σύμφωνα με το καταστατικό ενημέρωσα εγγράφως τον πρώτο επιλαχόντα των εκλογών του Νοεμβρίου του 2015 κ. Παπαδημητρίου Στέφανο ο οποίος και αντικατέστησε την παραιτηθείσα. Ακολούθησαν οι παραιτήσεις εμού του ιδίου και αντικαταστάθηκα από τον δεύτερο επιλαχόντα κ. Δημήτριο Σταματίου και παραίτηση του κ. Λευτέρη Κατσαντώνη που αντικαταστάθηκε από την κ. Νίκη Καλέμη.

Και ενώ το Δ.Σ. νόμιμα έχει συγκροτηθεί επταμελές και ενώ η θητεία του βάση των προηγούμενων εκλογών λήγει το Νοέμβριο του 2018 κατά παράνομο και αντικαταστατικό τρόπο κάλεσαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη σε Γενική Συνέλευση στις 23-10-2017 με ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης καθορισμός ημερομηνίας προκήρυξης εκλογών. Στην παρούσα ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού απαιτούντο το 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφων μελών ήτοι σύμφωνα με τα τηρούμενα βιβλία και τις τελευταίες εκλογές 170/3=57 άτομα. Μη υπάρχουσας της απαιτουμένης απαρτίας ανέβαλαν την Γενική Συνέλευση για τις 30-10-2017 στον ίδιο χώρο. Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση Προεδρεύοντος του απλού μέλους κ. Νικολάου Ζαλάβρα και στην επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης προστέθηκε εκτός του μοναδικού αρχικού θέματος της πρώτης ματαιωθείσης συνέλευσης και θέμα απολογισμός πεπραγμένων της Διοίκησης καθώς και οικονομικός απολογισμός από της αναλήψεως μέχρι και σήμερα. Ελήφθη δε η απόφαση να γίνουν εκλογές την Τετάρτη 8-11-2017 με δικαίωμα ψήφου όσων εγγραφούν και εκείνη την στιγμή της ψηφοφορίας καθώς να έχουν και το δικαίωμα υποψηφιότητας των.

Επί όλων των προαναφερομένων αναφέρω τα παρακάτω:

  • Της Γενικής Συνελεύσεως βάση του άρθρου 15 του καταστατικού Πρόεδρος αυτής είναι ο Πρόεδρος του Σωματείου ο οποίος διευθύνει τις εργασίες αυτής. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση δεν Προήδρευσε ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδημητρίου ο οποίος παρίστατο ούτε η Αντιπρόεδρος κ. Τσούτσικα Πετή η οποία και αυτή παρίστατο και ορίσθηκε ο κ. Ζαλάβρας Νικόλαος κατά παράβαση του καταστατικού.
  • Στην δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση προστέθηκε ως θέμα της ημερήσιας διάταξης εκτός του πρώτου της αναβληθείσης από 23-10-2017 συνελεύσεως περί ορισμού ημερομηνίας εκλογών και δεύτερο θέμα απολογισμού οικονομικού και των πεπραγμένων της Διοίκησης, κατά παράβαση του άρθρου 12 του καταστατικού που ορίζει και λέει ότι: προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει εις τας προσκλήσεις δια δευτέραν ή τρίτην συνέλευσην και γενικώς είναι άκυρος η συζήτηση….. Επίσης ήταν υποχρεωμένη η διοίκηση σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 12 πρό πέντε ημερών της δεύτερης γενικής συνελεύσεως να αποστείλει προσωπικές προσκλήσεις περί επαναλήψεως της ματαιωθείσης συνελεύσεως λόγω έλλειψης απαρτίας, πράξη την οποία δεν έκανε κατά παράβαση του καταστατικού.
  • Η προαναφερθείσα γενική συνέλευση πρέπει να ακυρωθεί διότι ο απολογισμός τον οποίο έκαναν έστω και παράνομα δεν φέρει την υπογραφή της εξελεγκτικής επιτροπής η οποία έχει εκλεγεί από τον Νοέμβριο του 2015 των αρχαιρεσιών και αποτελείται από τους Ιωάννη Κραβαρίτη, Γεώργιο Σιμσιρή και Θεοφάνη Ραμιώτη. Οι προαναφερόμενοι ουδέποτε τους παραδόθηκαν τα βιβλία προς έλεγχο και δεν έχει συνταχθεί έκθεση του ελέγχου τους και σύνταξη πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού.
  • Προχώρησαν σε Γενική Συνέλευση μη υπάρχουσας της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 11 που είναι το ¼ των μελών ήτοι 170/4= 43 άτομα υπαρχόντων μόνο 28 και χωρίς να αναφέρεται πουθενά ο αριθμός των παρόντων τόσον αριθμητικά όσο και ονομαστικά, που απαιτείται εκ του καταστατικού. (Σας καταθέτω δική μου συνταχθείσα κατάσταση)
  • Ακόμη και νόμιμος να ήταν η Γενική Συνέλευση η απόφαση η οποία πάρθηκε για δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι νέων μελών που θα εγγραφούν εκείνη την στιγμή της ψηφοφορίας και θα πληρώσουν την εισφορά είναι αντικαταστατική και παράνομος σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού καθότι σαφέστατα ορίζετε: Η αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται στο Δ.Σ. του συλλόγου αποφαίνεται τούτο περί αποδοχής στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή της αίτησης και μετά την αποδοχή του μέλους αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν μετά τρίμηνον και του εκλέγεσθαι μετά από ένα έτος από της εγκρίσεως της περί εγγραφής αιτήσεώς του.
  • Τα αναφερόμενα στην γενική συνέλευση όπως προκύπτει από την βιντεοσκόπηση διότι δυστυχώς αν και έχω ζητήσει αντίγραφο του πρακτικού της γενικής συνελεύσεως δεν μου έχει δοθεί, σε ερώτηση μέλους γιατί πάμε σε εκλογές από την στιγμή που υπάρχει επταμελές; Η απάντηση ήταν ότι κινδύνεψε ο σύλλογος και θα διαλυόταν και θα ορίζετο προσωρινή διοίκηση από το Πρωτοδικείο. Στα αναφερόμενα προς επιβεβαίωση επικαλέσθηκε το μέλος του διοικητικού συμβουλιου κ. Κομποθανάσης Αθανάσιος και την παρουσία του νομικού συμβούλου που είχαν στην συνέλευση. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού ορίζετε πότε διαλύεται ένα σωματείο και πότε μένει διοικητικά ακέφαλο. Το σωματείο είναι επταμελές αυτή την στιγμή έχει Πρόεδρο που επέλεξαν, που ονομάζεται Παπαδημητρίου Στέφανος και ουδέποτε είχε μέλη κάτω από τέσσερα στο Δ.Σ. για να πάει σε εκλογές και να ορισθεί προσωρινή διοίκηση. Το επταμελές αυτό διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχει εκλεγεί για πρώτη φορά από 170 μέλη που ψήφισαν τον Νοέμβριο του 2015 η θητεία του λήγει το Νοέμβριο του 2018 σύμφωνα με το καταστατικό έχει μία πρωτοφανή λαϊκή, συνδικαλιστική ετυμηγορία που παλαιότερα δεν ερχόντουσαν να ψηφίσουν πέραν των 100 ατόμων. Όσοι σκέπτονται και ενεργούν εξυπηρετώντας προσωπικά συμφέροντα επιδιώξεις και φιλοδοξίες να τις παραμερίσουν και να υλοποιήσουν την καυτή πατάτα που λέγεται τροποποίηση άμεση του καταστατικού με απόφαση γενικής συνελεύσεως και διεκδίκηση των συμφερόντων των συναδέλφων επαγγελματιών και εμπόρων που λέγεται λειτουργία λαϊκής αγοράς καθαριότητα της πόλης και πάταξη του παραεμπορίου. Διότι το μόνο που άκουσα σε αυτή την γενική συνέλευση που έκαναν ήταν να κάνουμε την γιορτή του Αγίου Πνεύματος, που την δεύτερη φορά ξέχασαν να φέρουν την σημαία στην εκκλησία και να κάνουν εκδήλωση χορού. Είναι πλήρες το επταμελές και μπορούν να εκπληρώσουν την θητεία τους. Εάν κάποιος δεν μπορεί ας παραιτηθεί και υπάρχουν ακόμη αναπληρωματικά μέλη για να τους αντικαταστήσουν.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Να γίνει δεκτή η ένστασής μου ως εμπροθέσμως ασκηθείσα, να μου χορηγηθεί αντίγραφο του πρακτικού της γενικής συνέλευσης, του πρακτικού της εξελεγκτικής επιτροπής και η έκθεση αυτής περί των οικονομικών του συλλόγου που αναφέρθηκαν στην γενική συνέλευση και να ακυρωθεί η γενική συνέλευση για τους λόγους που ανέφερα.

     Ο κύριος Πρόεδρος να διαβιβάσει την ένστασή μου στην κ. Ειρηνοδίκη που έχει κληθεί για τις εκλογές καθώς και στους αναφερομένους που επιλέγηκαν ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

 

ΙΣΤΙΑΙΑ 04-11-2017

Ο ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ”

 

“ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Βασίλη Δημόπουλου τέως Προέδρου του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Ιστιαίας.

Με την παρούσα σας καταθέτω ένσταση κατά της γενικής συνέλευσης του συλλόγου μας που έγινε στις 30-10-2017 για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για τα αναφερόμενα στην γενική συνέλευση στις 30-10-2017 τα οποία πιθανός να βλάπτουν την προσωπικότητά μου και να μου χορηγήσετε ακριβές αντίγραφο των πρακτικών που τηρήθηκαν σύμφωνα με αυτά τα οποία φαίνονται και ακούγονται στα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στα Μ.Μ.Ε.

ΙΣΤΙΑΙΑ 04-11-2017

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ”

 

“ΟΝΟΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΒΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1) ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 2) ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 3) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 4) ΚΑΛΕΜΗ ΝΙΚΗ

 5 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 6) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 7) ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 8) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 9) ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

10) ΓΚΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

11) ΣΥΖ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

12) ΡΟΜΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13) ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14) ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

15) ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

16) ΚΡΑΒΑΡΊΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17) ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

18) ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

19) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20) ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

21) ΤΖΕΝΗ ΣΥΖ. ΑΝΑΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ

22) ΜΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

23) ΖΑΧΟΥ ΑΝΝΑ ΝΥΦΙΚΑ

24) ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

26) ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

27) ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

28) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΕΜΠ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ)”

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: